Els òrgans col·legials i el marc legal

La Junta General és l'òrgan suprem del Col·legi. Es reuneix un cop a l'any i es pot convocar amb caràcter extraordinari.

La Junta de Govern, formada per tretze membres, és l'òrgan de direcció. Cada quatre anys es convoquen eleccions ordinàries per tal de renovar-ne la composició. Es reuneix mensualment.

El Col·legi de Llicenciats en Lletres i en Ciències de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per assolir els seus objectius. La seva personalitat jurídica està regulada pels seus Estatuts, aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat, el govern autònom de Catalunya.

Cal destacar que el Col·legi és una institució privada amb una dimensió pública, tal com va corroborar la sentència 20/1988, del 18 de febrer de 1988, del Tribunal Constitucional. Les administracions poden, doncs, demanar la col·laboració del Col·legi per mitjà de la delegació formal de certes atribucions administratives.