« tornar

En defensa de la immersió lingüística

Manifest redactat per la Junta de Govern del Col·legi arran de la publicació de l'esborrany de la LOMCE

Davant la publicació per part del Ministeri d’Educació del darrer esborrany de la
LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), el Col·legi de Llicenciats de Catalunya

MANIFESTA:

· El seu suport al Govern de Catalunya i al Departament d’Ensenyament
perquè prenguin les mesures necessàries durant el tràmit parlamentari al
Congrés dels Diputats perquè l’articulat d’aquesta nova llei no envaeixi
les competències en matèria d’educació que l’Estatut reconeix a
Catalunya, ni pugui entrar en contradicció amb la Llei d’Educació que va
ser aprovada amb el suport d’una majoria molt qualificada del Parlament
de Catalunya.
 
· El seu suport a totes les forces parlamentàries catalanes perquè actuïn
de manera coordinada en defensa del model lingüístic vigent a
Catalunya, basat en la no-separació de l’alumnat per raó de llengua, i
que ha fet possible el coneixement de les dues llengües oficials per part
de tot l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, com ha quedat
patent en tots els estudis publicats per institucions de reconegut prestigi.
 
· La necessitat de mantenir el sistema d’immersió lingüística que s’ha
manifestat efectiu per aconseguir el coneixement per part de tothom de
la llengua catalana, que és inherent a la seva condició d’idioma oficial,
així com el coneixement de la llengua castellana, que és també oficial
pel fet de ser-ho a tot l’Estat.
 
Barcelona, 4 de desembre del 2012