2023-2024

Especialista en mediació, gestió eficient de conflictes i coordinació de parentalitat

T’agradaria incorporar-te de manera professional al món de la mediació? 

Al curs Especialista en mediació, gestió eficient de conflictes i coordinació de parentalitat adquiriràs les habilitats necessàries per desenvolupar-te com a mediador, i podràs accedir al Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Catalunya i al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia.

El curs és organitzat per Logos Media i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Metodològicament, es combinen les noves tecnologies d’aprenentatge amb l’efectivitat de les classes en línia molt pràctiques, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat i assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació i altres metodologies d’intervenció eficient en conflictes.

Els dos tallers virtuals de cada tema es faran els divendres a la tarda, de 17 a 20 h, i els dissabtes al matí, de 9.30 a 12.30 h.

S’impartiran tres tallers pràctics presencials, un taller per cada mòdul (part general, part de família i part de mediació ciutadana i en organitzacions complexes).

La realització satisfactòria de la part general, de 120 hores, i les especialitats de família i de mediació comunitària, de 60 hores cadascuna, més la participació virtual en els tallers setmanals  i en els tres seminaris/tallers pràctics, que es duran a terme durant el curs, comporta l’obtenció del títol d'Especialista en mediació i gestió eficient de conflictes i coordinació de parentalitat.

 

Formació 2023-2024 homologada pel Centre de Mediació de Catalunya del Departament de Justícia, Drets i Memòria
I. Part general o Mòdul comú de mediació (120 h)

Tema I. El conflicte, la seva gestió i tipologies. Anàlisi i abordatge del conflicte. Gestió de les emocions i de l’agressivitat. El bloqueig en la comunicació. Ànsel Guillamat

Tema II. Introducció a la mediació i marc jurídic aplicable, principis bàsics. Legislació vigent: aplicació pràctica de les lleis 15/2009 i 5/2012. El Centre de Mediació de Catalunya. Carlos Villagrasa

Tema III. Estructura i etapes del procés de mediació. Identificació d’interessos i necessitats. Anna Vall

Tema IV. Perfil i competències de la persona mediadora. Competències personals de la persona mediadora. Les habilitats comunicatives. Intel·ligència emocional. Assertivitat. Programació neurolingüística (PNL). Núria Villanueva

Tema V. Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació. Treball de casos pràctics: elements de coaching útils per a la mediació, dramatitzacions i visionat de casos pràctics. Sofia Torres-Puigdomènech

Cada tema inclou dos tallers per videoconferència de 3 hores cadascun: divendres, de 17 a 20 h i dissabte, de 9.30 a 12.30 h.

Seminari / taller presencial: Mediació de conflictes (4 h), previst en format presencial. Dissabte, de 10 a 14 h, o divendres, de 16 a 20 h.

 

II. Mòdul de mediació familiar i coordinació de parentalitat (60 h)

Tema I. La mediació i la coordinació de parentalitat en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la institució familiar. Les relacions entre progenitors i descendents.  Núria Villanueva / Joan Sendra

Tema II. Metodologia de la mediació familiar i de la coordinació de parentalitat, similituds i diferències. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma. Ànsel Guillamat

Tema III. Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació i de la coordinació de parentalitat. Efectes psicològics i educatius. Abordatge de les emocions. Toni Giner

Tema IV. Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar. Treball, anàlisis i simulacions sobre casos pràctics reals. Javier Valero

Cada tema inclou dos tallers per videoconferència de 3 hores cadascun: divendres, de 17 a 20 h, i dissabte, de 9.30 a 12.30 h.

Seminari / taller presencial: Mediació familiar (4 h), en format presencial. Dissabte, de 10 a 14 h, o divendres, de 16 a 20 h.

 

III. Mòdul de mediació ciutadana i en organitzacions complexes (60 h)

Tema I. Conflictes veïnals, l’assetjament immobiliari. Les immissions. La propietat horitzontal i la tasca de l’administració de finques. Emanuela Carmenati

Tema II. Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn. Conflictes comunitaris i multiculturalitat. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana. El diàleg públic. Open SpaceRafa Llinás

Tema III. Els conflictes en organitzacions i en equips de treball. Estratègies d’abordatge des de la mediació. Diàlegs apreciatius. La jerarquia i el poder a les organitzacions. Blanca Barredo

Tema IV. La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients i professionals de la salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de l’àmbit esportiu. Sara Davi

Cada tema inclou dos tallers per videoconferència de 3 hores cadascun: divendres, de 17 a 20 h, i dissabte, de 9.30 a 12.30 h.

Seminari / taller presencial: Mediació ciutadana i en organitzacions complexes (4 h), previst en format presencial. Dissabte, de 10 a 14 h, o divendres, de 16 a 20 h.

 

Formació ajustada a les directrius reglamentàries establertes per a la inscripció en el Registre de Professionals de la Mediació del Centre de Mediació de Catalunya i per a la inscripció en el Registre de Professionals de la Mediació del Ministeri de Justícia.

Barredo Gutiérrez, Blanca

Carmenati, Emanuela

Davi Fernández, Sara

Giner Tarrida, Antoni

Guillamat Rubio, Ànsel

Llinás Salmerón, Rafa

Torras-Puigdomènech Martínez, Sofía

Sendra Montes, Joan

Valero Lorca, Javier

Vall Rius, Anna

Vidal Teixidó, Antoni

Villagrasa Alcaide, Carlos

Villanueva Rey, Núria

 

Inici del període d’inscripció: 1 de juny de 2023 fins al 15 d’octubre de 2023, a través del web del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya:

El preu del curs és de 1.900 € per a no col·legiats i de 1.600 € per a col·legiats.

Us hi podeu inscriure:

 • Presencialment a la seu del Col·legi (Rambla de Catalunya, 8 de Barcelona)
 • Telefònicament, trucant al 933 170 428

Amb l’objectiu d’oferir una formació personalitzada i de qualitat, el curs d’Especialista té un límit màxim de 50 alumnes i un mínim de 15.

Durant els mesos de juny a setembre es desenvoluparan diverses presentacions del curs.

Us convidem a assistir a la primera trobada de presentació, el dia 16 de juny a les 18 h a la seu del Col·legi (Rambla de Catalunya, 8 de Barcelona). 

Dates: d’octubre de 2023 a abril de 2024.

Horari de les classes a través de videoconferència TEAMS: divendres, de 17 a 20 h, i dissabtes, de 9.30 a 12.30 h.

Els tres seminaris taller seran presencials. L’alumnat que no pugui assistir en cas de fer-se presencials podrà participar mitjançant videoconferència si els mitjans tècnics ho permeten. Es desenvoluparan els divendres a la tarda:

 • 12 de gener de 2024 (taller del mòdul comú de 4 h)
 • 16 de febrer de 2024 (taller del mòdul de mediació familiar de 4 h)
 • 26 d’abril de 2024 (taller del mòdul de dret privat i ciutadania de 4 h)

Lloc: seminaris presencials a les aules del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Rambla de Catalunya, 8 pral. 08007 Barcelona.

Estudi de les matèries i avaluació: mitjançant el campus virtual (Moodle) i la plataforma Microsoft Teams.

Atenció diària virtual: per mitjà de grup de WhatsApp.

 

Calendari acadèmic 2023-2024

Octubre

 Novembre  

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

 Juny

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2024

2024

2024

 

 

MÒDUL COMÚ

MÒDUL MEDIACIÓ FAMILIAR I COORDINACIÓ DE PARENTALITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒDUL MEDIACIÓ CIUTADANA I EN ORGANITZACIONS COMPLEXES 

 

 

                       

 

Metodològicament, es combinen les noves tecnologies d’aprenentatge amb l’efectivitat de les classes en línia, molt pràctiques, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat i assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació.

Els dos tallers virtuals de cada tema es faran els divendres a la tarda, de 17 a 20 h, i els dissabtes al matí, de 9.30 a 12.30 h.

S’impartiran tres tallers pràctics presencials, un taller per cada mòdul (part general, part de família i part de mediació ciutadana i en organitzacions complexes).

Els tres seminaris taller seran preferentment presencials. En cas contrari, els seminaris també es faran per videoconferència. L’alumnat que no pugui assistir en cas de fer-se presencials, podrà participar mitjançant videoconferència si els mitjans tècnics ho permeten. Es desenvoluparan els dissabtes al matí o bé divendres a la tarda.

 

Pràctiques

Logos Media gestiona el Servei de Mediació Comunitària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès situat a Vilafranca del Penedès. Dins de les possibilitats del servei, serà possible oferir algunes pràctiques presencials voluntàries.

Es treballaran de manera pràctica casos reals de mediació comunitària, amb privacitat documental i respectant la normativa de protecció de dades.

En el mateix sentit, el professorat compartirà didàcticament casos reals en els quals han intervingut com a mediadors.

 

Avaluació

Per obtenir el títol d’Especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes, cal:

 • Cursar el mòdul comú i les dues especialitats.
 • Desenvolupar les tasques associades a cada taller, un total de 13 exercicis o activitats a superar com avaluació contínua (80% com a mínim).
 • Participar en els tallers virtuals  (80% com a mínim).
 • Assistir als tres seminaris tallers de manera presencial si és possible o bé per videoconferència.
 • La nota final que constarà al diploma serà apte/apta.

Atenció diària virtual: per mitjà de grup de WhatsApp.

Important: Els cursos són bonificables a través de la Fundació Tripartida.

 

Certificació

Per obtenir el títol d’ Especialista en mediació i gestió eficient de conflictes i coordinació de parentalitat, cal superar la part general, de 120 hores, i les especialitats de família i de mediació comunitària, de 60 hores cadascuna, més la participació virtual als tallers setmanals i als tres seminaris taller pràctics, que es duran a terme durant el curs (veg. l’apartat Avaluació).

Aquesta formació és homologada pel Centre de Mediació de Catalunya (CMC) i facilita l’accés als dos registres del Centre de Mediació, si es reuneix la resta de requisits exigits pel CMC: títol d’Especialista homologat atès que reuneix els requisits formatius de la Llei 15/2009 i el seu Reglament i, per tant, superar el curs permet accedir al Registre de Professionals de la Mediació del Centre de Mediació de Catalunya, sempre que es compleixin la resta de requisits:

Aquesta formació consta inscrita i és vàlida per a l'accés al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia, sempre que es compleixin la resta de requisits.

Com m’hi puc inscriure i pagar?

Inici de les inscripcions: 1 de juny de 2023

Com puc pagar la matícula?

 • Transferència bancària al compte del Col·legi de Llicenciats amb comunicació prèvia a la Secretaria (933 170 428).
 • En efectiu a la secretaria del Col·legi de Llicenciats, Rambla Catalunya, 8 pral., Barcelona.

L’import de la matrícula s’ha d’abonar de manera íntegra en el moment de formalitzar-la. El preu de la formació és de 1900€ per a no col·legiats i de 1600€ per a col·legiats.

En cas de voler-la finançar, podeu consultar-ho a l’oficina de la Caixa d’Enginyers situada a les instal·lacions del mateix Col·legi.

Certificació

Cal assistir al 80% d’hores per obtenir-ne el certificat, i fer correctament i en el termini establert les tasques de certificació que el professorat hagi encomanat.

Quines condicions hi ha de retorn de matrícula i anul·lació de cursos?

Un cop feta la inscripció, no es retornarà l’import de la matrícula. Si un curs no arriba al mínim establert d’inscrits, s’haurà d’anul·lar i, si no us interessa cap altre curs, es retornarà l’import de la matrícula.

Altres informacions d'interès

Si el curs inclou materials, us els podreu descarregar del web del Col·legi a través del Moodle.

Què és l’aula virtual?

L'aula virtual del Col·legi de Doctors i Llicenciats, accessible des d'aquesta adreça, està construïda amb Moodle, un conjunt de programari que possibilita la creació d’entorns virtuals d’aprenentatge. Per accedir al portal cal disposar d’un nom d’usuari i una contrasenya, que facilitem per correu electrònic una setmana abans de l’inici del curs.

Dins el mateix espai Moodle trobareu sempre disponible l’enllaç de connexió per a les vostres sessions virtuals en temps real (enllaços de Microsoft Teams o Zoom).

Si falten pocs dies i no heu rebut el correu, cal que ens contacteu.

Les aules virtuals són espais que contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada. Es necessita una connexió d’Internet estable i un dispositiu per poder ingressar al curs.

Cal que tingueu sempre presents els consells i les recomanacions de seguretat.

Si és el primer cop que feu un curs en línia, compteu amb el nostre ajut: secretaria@cdl.cat o als telèfons 933 170 428 i 609 578 381.

Promoció especial de col·legiació

Els que estigueu interessats a fer cursos podreu col·legiar-vos abonant la totalitat de la quota d’inscripció (alta col·legial), i així podreu gaudir de l’exempció del pagament de la quota semestral en curs i la següent quota col·legial.

Contacte

Estem a la vostra disposició en cas de qualsevol dubte o consulta.

Podeu enviar un correu a secretaria@cdl.cat o trucar al Col·legi als telèfons 933 170 428 o 609 578 381.