2022-2023

Curs d'especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes

T’agradaria incorporar-te de manera professional al món de la mediació? 

Al Curs d’especialització en mediació i gestió col·laborativa de conflictes adquiriràs les habilitats necessàries per desenvolupar-te com a mediador, i podràs accedir al Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia.

El curs és organitzat per Logos Media i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

És, doncs, un curs pràctic, capacitador i professionalitzador, de 240 h, que inclou una part general (120 h), i dos mòduls de 60 h en els àmbits familiar i ciutadania, necessaris per a l'homologació del curs. 

El curs s’imparteix de manera semipresencial divendres a la tarda i dissabtes al matí i combina sessions en línia, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat, i tres tallers pràctics presencials (un taller al final cada mòdul), a la seu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats. 

Una vegada finalitzats aquests estudis, es dona l’opció d’ampliar coneixements amb dos mòduls addicionals (mediació en l’àmbit de la justícia restaurativa i mediació mercantil). 

 • Part general i fonaments d’aplicació pràctica  (d’octubre a desembre del 2022)
  • El conflicte, la seva gestió i tipologies
  • Anàlisi i abordatge del conflicte. Gestió de les emocions i de l’agressivitat. El bloqueig en la comunicació.
  • Introducció a la mediació i marc jurídic aplicable, principis bàsics. Legislació vigent: aplicació pràctica de la Llei 15/2009 i la Llei 5/2012. El Centre de Mediació de Catalunya.  
  • Estructura i etapes del procés de mediació. Identificació d’interessos i necessitats.
  • Perfil i competències de la persona mediadora.
  • Competències personals de la persona mediadora. Les habilitats comunicatives. Intel·ligència emocional. Assertivitat. Programació neurolingüística (PNL).
  • Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació. Treball de casos pràctics: elements de coaching útils per a la mediació, dramatitzacions i visionat de casos pràctics.
 • Mòdul de mediació familiar (de desembre del 2022 a febrer del 2023)
  • La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la institució familiar. Les relacions entre progenitors i descendents.  
  • Metodologia de la mediació familiar. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma.  Inclou dos tallers pràctics virtuals en directe de sis hores en total. 
  • Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar. Efectes psicològics i educatius. Abordatge de les emocions. 
  • Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar. Treball, anàlisis i simulacions sobre casos pràctics reals. 
 • Mòdul de mediació ciutadana i en organitzacions complexes (de febrer a abril del 2023)
  • Conflictes veïnals, l’assetjament immobiliari. Les immissions. La propietat horitzontal i la tasca de l’administració de finques.  
  • Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn. Conflictes comunitaris i multiculturalitat. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana. El diàleg públic.  
  • Els conflictes en organitzacions i en equips de treball. El seu abordatge des de la mediació, estratègies. Diàlegs apreciatius. La jerarquia i el poder a les organitzacions.  
  • La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients i professionals de la salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de l’àmbit esportiu.  

Barredo Gutiérrez, Blanca

Carmenati, Emanuela

Davi Fernández, Sara

Giner Tarrida, Antoni

Guillamat Rubio, Ànsel

Llinás Salmerón, Rafa

Torras-Puigdomènech Martínez, Sofía

Sendra Montes, Joan

Valero Lorca, Javier

Vidal Teixidó, Antoni

Villagrasa Alcaide, Carlos

Villanueva Rey, Núria

 

Inici del període d’inscripció: de l’1 de juny de 2022 fins al 15 d’octubre de 2022.

Amb l’objectiu d’oferir una formació personalitzada i de qualitat, el Curs d’especialista té un límit màxim de 50 alumnes i un mínim de 15.

Durant els mesos de juny a setembre es desenvoluparan diverses presentacions del curs, generalment els divendres a les 18.30 h al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, si és possible, o bé mitjançant trobades de videoconferència per Zoom, Jitsi o plataformes equivalents, obertes i gratuïtes.

Dates: d’octubre de 2022 a abril de 2023.

Horari de les classes a través de videoconferència TEAMS: divendres tarda, de 17 a 20 h i dissabtes matí de 9.30 a 12.30 h.

Els tres seminaris/taller seran preferentment presencials. En cas contrari, els seminaris també es faran per videoconferència. L’alumnat que no pugui assistir en cas de fer-se presencials, podrà participar mitjançant videoconferència si els mitjans tècnics ho permeten. Es desenvoluparan els dissabtes al matí o bé divendres a la tarda. 

Lloc: Seminaris presencials a les aules del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Rambla de Catalunya, 8 pral. 08007 Barcelona.

Estudi de les matèries i avaluació: mitjançant el campus virtual http://campus2.cdl.cat/login  (Moodle) i la plataforma Microsoft Teams.

Atenció diària virtual: per mitjà de grup de WhatsApp.

Calendari acadèmic 2022/2023 

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

 Juny

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

 

 

Mòdul comú

Mòdul de mediació familiar

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul de mediació ciutadana i en organitzacions complexes 

 

 

 

Metodològicament, es combinen les noves tecnologies d’aprenentatge amb l’efectivitat de les classes en línia molt pràctiques, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat i assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació.

Els dos tallers virtuals de cada tema es faran els divendres a la tarda, de 17 a 20 h, i els dissabtes al matí, de 9.30 a 12.30 h.

S’impartiran tres tallers pràctics presencials, un taller per cada mòdul (part general, part de família i part de mediació ciutadana i en organitzacions complexes).

Els tres seminaris/taller seran preferentment presencials. En cas contrari, els seminaris també es faran per videoconferència. L’alumnat que no pugui assistir en cas de fer-se presencials, podrà participar mitjançant videoconferència si els mitjans tècnics ho permeten. Es desenvoluparan els dissabtes al matí o bé divendres a la tarda.

Lloc: Seminaris presencials a les aules del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Rambla de Catalunya, 8 pral. 08007 Barcelona.

Dates: d’octubre de 2022 a abril de 2023.

Horari de les classes a través de videoconferència TEAMS: divendres tarda, de 17 a 20 h, i dissabtes matí, de 9.30 a 12.30 h.

Estudi de les matèries i avaluació: mitjançant el campus virtual http://campus2.cdl.cat/login  (Moodle) i la plataforma Microsoft Teams.

Pràctiques

Logos Media gestiona el Servei de Mediació Comunitària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès situat a Vilafranca del Penedès. Dins de les possibilitats del servei, serà possible oferir algunes pràctiques presencials voluntàries.

Es treballaran de manera pràctica casos reals de mediació comunitària, amb privacitat documental i respectant la normativa de protecció de dades.

En el mateix sentit, el professorat compartirà didàcticament casos reals en els quals han intervingut com a persones mediadores.

Avaluació

Per obtenir el títol d’Especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes, cal:

Cursar el mòdul comú i les dues especialitats.
Desenvolupar les tasques associades a cada taller, un total de 13 exercicis o activitats a superar com avaluació contínua (80% com a mínim).
Participar en els tallers virtuals  (80% com a mínim).
Assistir als tres seminaris/tallers de manera presencial si és possible o bé per videoconferència.
La nota final que constarà al diploma serà apte/apta.

Atenció diària virtual: per mitjà de grup de WhatsApp.

Important: Els cursos són bonificables a través de la Fundació Tripartida.

Certificació

Per obtenir el títol d’Especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes, cal superar la part general, de 120 hores, i les especialitats de família i de mediació comunitària, de 60 hores cadascuna, més la participació virtual als tallers setmanals  i als tres seminaris / tallers pràctics, que es duran a terme durant el curs (veg. l’apartat Avaluació).

Aquesta formació és homologada pel Centre de Mediació de Catalunya (CMC)  i facilita l’accés als dos registres del Centre de Mediació, si es reuneix la resta de requisits exigits pel CMC: Títol d’Especialista homologat atès que reuneix els requisits formatius de la Llei 15/2009 i el seu reglament i, per tant, superar el curs permet accedir al Registre de Professionals de la Mediació del Centre de Mediació de Catalunya (http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediaciodretprivat), sempre que es compleixin la resta de requisits:

 Aquesta formació consta inscrita i és vàlida per a l'accés al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia (https://www.mjusticia.gob.es), sempre que es compleixin la resta de requisits.

Com m’hi puc inscriure i pagar?

Inici de les inscripcions: 25 d’abril de 2022

Com puc pagar la matícula?

 • Targeta de crèdit mitjançant l’aplicació de matrícula al web del Col·legi de Llicenciats.
 • Transferència bancària al compte del Col·legi de Llicenciats amb comunicació prèvia a la Secretaria (933 170 428).
 • En efectiu a la secretaria del Col·legi de Llicenciats, Rambla Catalunya, 8 pral., Barcelona.

L’import de la matrícula s’ha d’abonar de manera íntegra en el moment de formalitzar-la.

En cas de voler-la finançar, podeu consultar-ho a l’oficina de la Caixa d’Enginyers situada a les instal·lacions del mateix Col·legi.

Quin reconeixement té el màster?

Els cursos estan reconeguts dins del Pla de formació permanent del Departament d’Educació (en tràmit).

Certificació

Cal assistir al 80% d’hores per obtenir-ne el certificat, i fer correctament i en el termini establert les tasques de certificació que el professorat hagi encomanat.

Quines condicions hi ha de retorn de matrícula i anul·lació de cursos?

Un cop feta la inscripció, no es retornarà l’import de la matrícula. Si un curs no arriba al mínim establert d’inscrits, s’haurà d’anul·lar i, si no us interessa cap altre curs, es retornarà l’import de la matrícula.

Altres informacions d'interès

Si el curs inclou materials, us els podreu descarregar del web del Col·legi a través del Moodle.

Què és l’aula virtual?

L'aula virtual del Col·legi de Doctors i Llicenciats, accessible des de l’adreça https://cdl.cat/, està construïda amb Moodle, un conjunt de programari que possibilita la creació d’entorns virtuals d’aprenentatge. Per accedir al portal cal disposar d’un nom d’usuari i una contrasenya, que facilitem per correu electrònic una setmana abans de l’inici del curs.

Dins el mateix espai Moodle trobareu sempre disponible l’enllaç de connexió per a les vostres sessions virtuals en temps real (enllaços de Microsoft Teams o Zoom).

Si falten pocs dies i no heu rebut el correu, cal que ens contacteu.

Les aules virtuals són espais que contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada. Es necessita una connexió d’Internet estable i un dispositiu per poder ingressar al curs.

Cal que tingueu sempre presents els consells i les recomanacions de seguretat.

Si és el primer cop que feu un curs en línia, compteu amb el nostre ajut: secretaria@cdl.cat o als telèfons 933 170 428 i 609 578 381.

Promoció especial de col·legiació

Els que estigueu interessats a fer cursos podreu col·legiar-vos abonant la totalitat de la quota d’inscripció (alta col·legial), i així podreu gaudir de l’exempció del pagament de la quota semestral en curs i la següent quota col·legial.

Contacte

Estem a la vostra disposició en cas de qualsevol dubte o consulta.

Podeu enviar un correu a secretaria@cdl.cat o trucar al Col·legi als telèfons 933 170 428 o 609 578 381.