Informació institucional


 

Funcions públiques del CDLCAT

Són finalitats essencials del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura, l‘ordenament de l’exercici de la professió docent, la seva representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats. Tanmateix, són finalitats essencials del Col·legi l’ordenació de les professió en els casos d’aquelles titulacions a què fa esment l’article 1.2 del Estatuts del Col·legi, respecte de les quals no existeixen avui corporacions professionals específiques.

Aquest Col·legi té com a finalitat essencial vetllat perquè l’actuació de llurs col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment e la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legides i de les societats professionals integrades.

Són funcions pròpies del Col·legi, per tal d’assolir els seus objectius, les següents:

 • Servir amb normes pròpies els interessos de tota la col·lectivitat.
 • Exercir la representació i defensa de la professió, compresa la seva funció social davant l’Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars amb legitimació per ser part en tots els litigis que afectin els interessos professionals i amb la possibilitat d’exercir el dret de petició, de conformitat amb la llei, ‘ d’impulsar totes les reformes legislatives que consideri justes en defensa de la professió.
 • Promoure la dignificació social i econòmica dels col·legiats, procurar la seva formació integral i perfeccionament continuat d’aquests, ordenar, en l’àmbit de la seva competència, la seva activitat professional i vetllar perquè aquesta es realitzi amb l’ètica i el respecte necessaris a les lleis i als drets dels particulars, i exercitar la facultat disciplinària en l’ordre professional i col·legial.
 • Garantir una organització col·legial eficaç i democràtica, establir la Junta de Govern, delegacions, comissions i grups de treball que, en l’àmbit que els estigui confiat, col·laborin amb ella com a organismes assessors.
 • Organitzar activitats i serveis comuns d’interès col·legials, tant si són de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió o anàlegs, bé directament o per mitjà d’acords o convenis amb d’altres entitats.
 • Establir amb altres col·legis o entitats legalment reconegudes serveis comuns d’índole cultural, social, econòmica o administrativa, especialment aquells que permetin assolir o fer efectives les competències col·legials de control de l’exercici de la professió i lluitar contra l’intrusisme.
 • Defensar els col·legiats en l’exercici dels drets que legalment els corresponguin per al desenvolupament de funcions professionals o amb ocasió d’aquestes.
 • Procurar l’harmonia i la col·laboració entre els col·legiats, impedint tota competència deslleial entre ells i intervenir com a mediador de conciliació o d’arbitratge en els conflictes que se suscitin per motius professionals.
 • Adoptar les mesures necessàries per evitar l’intrusisme professional denunciant i perseguint davant l’Administració i els tribunals de justícia els casos coneguts per la Junta de Govern i portant a terme les actuacions necessàries, fins i tot la verificació efectiva de les declaracions d’exercici professional. Els actes d’intrusisme i les actuacions professionals irregulars han d’ésser posats en coneixement de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici que aquest Col·legi adopti les mesures administratives que calgui per corregir aquestes conductes.
 • Tractar d’aconseguir per als col·legiats el màxim nivell de treball i crear borses de col·locació professional.
 • Administrar l’economia col·legial, repartir equitativament les càrregues, mitjançant la fixació de les quotes i aportacions econòmiques necessàries, i recaptar-les, custodiar-les i distribuir-les segons el pressupost i les necessitats.
 • Signar i realitzar contractes i convenis de formació permanent o de prestació de serveis que potenciïn la millor preparació professional dels col·legiats, amb entitats i organismes, públics i privats, o amb persones físiques, d’àmbit nacional o internacional.
 • Participar en els consells o organismes consultius de les administracions en matèria de la seva competència professional a Catalunya, així com establir aquells instruments jurídics amb les universitats que permetin la cooperació en matèria de formació inicial i continua.
 • Mantenir relació amb les autoritats i sol·licitar d’aquestes les informacions pertinents sobre l’activitat educativa i cultural en l’àmbit de les seves jurisdiccions.
 • Prendre part, d’acord amb la legislació vigent, en l’elaboració dels plans d’estudis i informar sobre les normes d’organització dels centres docents on es concedeixen les titulacions que, segons l’apartat 3 de l’article 1 d’aquests Estatuts, donen dret a incorporar-se al Col·legi i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a la vida professional dels nous titulats.
 • Ser escoltat en l’elaboració dels criteris de selecció del professorat de nou ingrés a l’ensenyament reglat.
 • Ser escoltat en l’elaboració dels plans d’estudis dels nivells educatius en què s’exerceix la professió i informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o la institució col·legial.
 • Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades i de les societats professionals integrades en els termes i als efectes que estableix la normativa corresponent.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades, les societats professionals integrades, i en els àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.
 • Facilitar la formació de postgrau dels col·legiats, directament o col·laborant amb les universitats i altres institucions públiques o privades nacionals, estatals o internacionals.