D’acord amb els Estatuts del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el col·legi dels docents i dels professionals de la cultura, correspon a la Junta General, com a òrgan sobirà del Col·legi, aprovar els pressupostos presentats per la Junta de Govern, així com el balanç i la liquidació pressupostària de cada exercici.

En aquest portal disposeu de la informació relativa als pressupostos de la corporació, a la liquidació pressupostària i a l’informe d’auditoria corresponents aprovats en la darrera Junta General Ordinària.

Així mateix, també podeu consultar informació sobre les subvencions rebudes durant el darrer exercici fiscal.

Pressupost 2023

Liquidació 2022

Informe d'auditoria i comptes anuals simplificats 2022

Subvencions 2022