Informació institucional


Presentació de la institució

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, l’àmbit d’actuació del qual és tot el territori de Catalunya a través de la seva seu central de Barcelona i dels delegats territorials de Girona, Lleida, Tarragona i la Catalunya Central.

Els Estatuts del Col·legi, aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5528, de 17 de desembre de 2009), garanteixen la seva capacitat plena per a la realització dels fins professionals derivats dels títols universitaris oficials atorgats tant per les facultats universitàries desglossades de les tradicionalment denominades facultats de filosofia i lletres i de ciències, i de les actuals, dels títols de les quals no hi ha corporacions professionals específiques.

En conseqüència, aquests Estatuts reconeixen, entre d’altres, la plena capacitat d’aquest Col·legi per a la realització dels fins professionals derivats dels títols universitaris oficials en el camp de l’ensenyament i d’aquells dels quals no hi ha avui corporacions professionals específiques. Així, els títols universitaris oficials de grau de mestre en educació infantil, de grau de mestre en educació primària i el títol professional de màster de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, derivats de l’adequació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, i els títols professionals d’especialització didàctica obtinguts mitjançant la realització del curs de qualificació pedagògica corresponent, faculten també llurs titulars per inscriure’s com a membres de ple dret del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

És per aquest motiu que el Col·legi esdevé el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura. Per tant, els titulats universitaris que exerceixen la docència els correspon la incorporació al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb l’excepció del professorat sotmès exclusivament a la legislació vigent en matèria de funció pública.

El docent és el col·lectiu àmpliament majoritari de la nostra corporació, motiu pel qual aquest és el Col·legi dels docents.

La representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats constitueixen l’objectiu primordial de la nostra institució. En aquest sentit el Col·legi vetlla pel reconeixement de la professió docent i per la seva consideració social i el seu prestigi, promovent l’excel·lència professional del professorat com a requisit indispensable per a la millora de l’educació. No en và la Llei d’Educació de Catalunya reconeix la nostra institució com a part integrant de la comunitat educativa.

Des de la formació permanent dels docents, una de les activitats més rellevants del Col·legi, que s’ha de valorar com un mèrit objectiu per a l’exercici de la professió, fins a la integració en l’exercici professional del Codi Deontològic de la Professió Docent, elaborat i redactat pel Col·legi, entès com una eina dinàmica eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència, la nostra institució ha prestat i presta a la societat, des de fa més de 100 anys, un servei públic d’indubtable rellevància.

Però el Col·legi també representa i defensa els interessos professionals d’un ventall de col·legiats que exerceixen professions dels títols de les quals no hi ha corporacions específiques. Estem parlant dels professionals titulats que desenvolupen activitats relacionades amb el món de l’edició, d’arqueòlegs, de titulats que treballen en l’àmbit dels museus i de les arts en general o a la gestió d’entitats culturals. Per tant, el Col·legi és també el Col·legi dels professionals de la cultura.

En definitiva, la representació i defensa dels interessos professionals dels col·legiats és el principi rector de les activitats del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, és a dir, del Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura, d’aquí que en tot el que fa referència als continguts de la seva professió, el Col·legi es relaciona, d’acord amb l’article 1.3 dels seus Estatuts, amb els departaments d’Educació i de Cultura del Govern de la Generalitat.