Informació institucional


Presentació 

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir els seus fins, l’àmbit d’actuació del qual és tot el territori de Catalunya, a través de la seu central de Barcelona i de les delegacions territorials de Girona, Lleida, Tarragona i la Catalunya Central.

Els Estatuts del Col·legi, aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5528, de 17 de desembre de 2009), garanteixen la seva capacitat plena per dur a terme els fins professionals derivats dels títols universitaris oficials atorgats, tant per les facultats universitàries desglossades de les tradicionalment denominades facultats de filosofia i lletres i de ciències, com per les facultats actuals dels títols de les quals no hi ha corporacions professionals específiques.

Així, els títols universitaris oficials de grau de mestre en educació infantil, de grau de mestre en educació primària i el títol professional de màster de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, derivats de l’adequació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, i els títols professionals d’especialització didàctica obtinguts mitjançant la realització del curs de qualificació pedagògica corresponent, faculten també llurs titulars per inscriure’s com a membres de ple dret en el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Per tant, als titulats universitaris que exerceixen la docència els correspon la incorporació al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb l’excepció del professorat sotmès exclusivament a la legislació vigent en matèria de funció pública.

En definitiva, la representació i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats és el principi rector de les activitats del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. El docent és el col·lectiu àmpliament majoritari de la nostra corporació, motiu pel qual el Col·legi esdevé el Col·legi de docents i professionals de la cultura. D’aquí que en tot el que fa referència als continguts de la seva professió, el Col·legi es relaciona, d’acord amb l’article 1.3 dels seus Estatuts, amb els departaments d’Educació i de Cultura del Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, el Col·legi vetlla pel reconeixement de la professió docent i per la seva consideració social i el seu prestigi, i promou l’excel·lència professional del professorat com a requisit indispensable per a la millora de l’educació. No en va la Llei d’educació de Catalunya reconeix la nostra institució com a part integrant de la comunitat educativa.

La nostra institució ha prestat i presta a la societat, des de fa més de 100 anys, un servei públic d’indubtable rellevància: des de la formació permanent dels docents, una de les activitats més rellevants del Col·legi, que s’ha de valorar com un mèrit objectiu per a l’exercici de la professió, fins a la integració en l’exercici professional del Codi deontològic de la professió docent, elaborat i redactat pel Col·legi, entès com una eina dinàmica eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència.

Però el Col·legi també representa i defensa els interessos professionals d’un ventall de col·legiats que exerceixen professions dels títols de les quals no hi ha corporacions específiques. Estem parlant dels professionals titulats que desenvolupen activitats relacionades amb el món de l’edició, de la traducció i correcció, d’arqueòlegs, de titulats que treballen en l’àmbit dels museus i de les arts en general o la gestió d’entitats culturals. Per tant, el Col·legi és també el Col·legi de professionals de la cultura.