« tornar

La Junta de Govern del Col·legi de Llicenciats de Catalunya davant l’aprovació de l’Avantprojecte de la LOMCE

La Junta de Govern del Col·legi de Llicenciats de Catalunya, davant l’aprovació pel Consell de Ministres de l’Avantprojecte de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), i conseqüent amb les declaracions fetes durant el procés d’elaboració d’aquesta llei

MANIFESTA:

El seu suport al Govern de Catalunya i insta totes les forces parlamentàries catalanes perquè durant el tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats prenguin les mesures necessàries perquè aquesta nova llei no envaeixi les competències en matèria d’educació que l’Estatut reconeix a Catalunya ni pugui entrar en contradicció amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que va ser aprovada amb el suport d’una majoria molt qualificada del Parlament. Ens preocupa especialment el nou model curricular que es presenta amb la intenció d’homogeneïtzar i centralitzar el currículum a través de definir la totalitat de continguts de determinades matèries i de reservar-se la competència en exclusiva de les avaluacions al final d’etapa (revàlides).

La necessitat de mantenir el model lingüístic vigent a Catalunya, que s’ha manifestat efectiu per aconseguir el coneixement per part de tothom de la llengua catalana i de la castellana i, per tant, de defensar el sistema d’immersió lingüística basat en la no-separació de l’alumnat per raó de llengua, que ha fet possible la cohesió social i el coneixement de les dues llengües oficials per part de tot l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, com ha quedat patent en tots els estudis publicats per institucions de reconegut prestigi.

Barcelona, maig 2013