Especialista Mediació

T’agradaria incorporar-te de manera professional al món de la mediació? 

Al Curs d’especialització en mediació i gestió col·laborativa de conflictes adquiriràs les habilitats necessàries per desenvolupar-te com a mediador, i podràs accedir al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia.

És, doncs, un curs pràctic, capacitador i professionalitzador, de 240 h, que inclou una part general (120 h), i dos mòduls de 60 h en els àmbits familiar i ciutadania, necessaris per a l'homologació del curs. 

El curs s’imparteix de manera semipresencial divendres a la tarda i dissabtes al matí i combina sessions en línia, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat, i tres tallers pràctics presencials (un taller al final cada mòdul), a la seu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats. 

Una vegada finalitzats aquests estudis, es dona l’opció d’ampliar coneixements amb dos mòduls addicionals (mediació en l’àmbit de la justícia restaurativa i mediació mercantil). 

Informació general

Programa

Equip docent

Inscripció

Dates, horaris, lloc de realització i mitjans tècnics

Informació sobre la matrícula

Certificació

Altres informacions: pràctiques, avaluació, entitats organitzadores...

Informació general del curs Especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes (240 hores)

Metodològicament, es combinen les noves tecnologies d’aprenentatge amb l’efectivitat de les classes en línia molt pràctiques, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat i assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació.

Els dos tallers virtuals de cada tema es faran els divendres a la tarda, de 17 a 20 h, i els dissabtes al matí, de 9.30 a 12.30 h.

S’impartiran tres tallers pràctics presencials, un taller per cada mòdul (part general, part de família i part de mediació ciutadana i en organitzacions complexes).

Per obtenir el títol d’Especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes, cal superar la part general, de 120 hores, i les especialitats de família i de mediació comunitària, de 60 hores cadascuna, més la participació virtual als tallers setmanals  i als tres seminaris / tallers pràctics, que es duran a terme durant el curs (veg. l’apartat Avaluació).

Aquesta formació és homologada pel Centre de Mediació de Catalunya (CMC)  i facilita l’accés als dos registres del Centre de Mediació, si es reuneix la resta de requisits exigits pel CMC.  També és reconeguda pel Ministeri de Justícia.

Programa i continguts 

I. Part general o Mòdul comú de mediació (120 h)

Tema I: El conflicte, la seva gestió i tipologies. Anàlisi i abordatge del conflicte. Gestió de les emocions i de l’agressivitat. El bloqueig en la comunicació. Ànsel Guillamat

Tema II: Introducció a la mediació i marc jurídic aplicable, principis bàsics. Legislació vigent: aplicació pràctica de les lleis 15/2009 i 5/2012. El Centre de Mediació de Catalunya. Carlos Villagrasa

Tema III. Estructura i etapes del procés de mediació. Identificació d’interessos i necessitats. Anna Vall

Tema IV. Perfil i competències de la persona mediadora. Competències personals de la persona mediadora. Les habilitats comunicatives. Intel·ligència emocional. Assertivitat. Programació neurolingüística (PNL). Núria Villanueva

Tema V. Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació. Treball de casos pràctics: elements de coaching útils per a la mediació, dramatitzacions i visionat de casos pràctics. Sofia Torres-Puigdomènech

Cada tema inclou dos tallers per videoconferència de 3 hores cadascun: divendres tarda, de 17  a 20 h i dissabte matí de 9.30 a 12.30 h.

Seminari / taller presencial: Mediació de conflictes (4 h), previst en format presencial. Dissabte al matí de 10 a 14 h o divendres tarda de 16 a 20 h.

II. Mòdul de mediació familiar (60 h)

Tema I: La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la institució familiar. Les relacions entre progenitors i descendents.  Núria Villanueva / Joan Sendra

Tema II: Metodologia de la mediació familiar. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma.  Dos tallers pràctics virtuals en directe, de 6 hores en total. Ànsel Guillamat

Tema III: Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar. Efectes psicològics i educatius. Abordatge de les emocions. Toni Giner

Tema IV: Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar. Treball, anàlisis i simulacions sobre casos pràctics reals. Javier Valero

Cada tema inclou dos tallers per videoconferència de 3 hores cadascun: divendres tarda, de 17  a 20 h i dissabte matí de 9.30 a 12.30 h.

Seminari / taller presencial: Mediació familiar (4 h), previst en format presencial. Dissabte al matí de 10 a 14 h o divendres tarda de 16 a 20 h.

III. Mòdul de mediació ciutadana i en organitzacions complexes (60 h)

Tema I: Conflictes veïnals, l’assetjament immobiliari. Les immissions. La propietat horitzontal i la tasca de l’administració de finques. Emanuela Carmenati

Tema II: Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn. Conflictes comunitaris i multiculturalitat. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana. El diàleg públic. Open Space. Rafa Llinás

Tema III: Els conflictes en organitzacions i en equips de treball. Estratègies d’abordatge des de la mediació. Diàlegs apreciatius. La jerarquia i el poder a les organitzacions. Blanca Barredo

Tema IV: La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients i professionals de la salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de l’àmbit esportiu. Sara Davi

Cada tema inclou dos tallers per videoconferència de 3 hores cadascun: divendres tarda, de 170 a 20 h i dissabte matí de 9.30 a 12.30 h.

Seminari / taller presencial: Mediació ciutadana i en organitzacions complexes (4 h), previst en format presencial. Dissabte al matí de 10 a 14 h o divendres tarda de 16 a 20 h.

Formació ajustada a les directrius reglamentàries establertes per a la inscripció en el Registre de Professionals de la Mediació del Centre de Mediació de Catalunya  i per a la inscripció en el Registre de Professionals de la Mediació del Ministeri de Justícia.

Equip docent

Consulta l'equip docent

cdl3.cdl.cat/pdf/mediacio_equipodocente.pdf

 Calendari, dates, horaris, lloc de realització i mitjans tècnics

Dates: d’octubre de 2022 a abril de 2023.

Horari de les classes a través de videoconferència TEAMS: divendres tarda, de 17 a 20 h i dissabtes matí de 9.30 a 12.30 h.

Els tres seminaris/taller seran preferentment presencials. En cas contrari, els seminaris també es faran per videoconferència. L’alumnat que no pugui assistir en cas de fer-se presencials, podrà participar mitjançant videoconferència si els mitjans tècnics ho permeten. Es desenvoluparan els dissabtes al matí o bé divendres a la tarda. 

Lloc: Seminaris presencials a les aules del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Rambla de Catalunya, 8 pral. 08007 Barcelona.

Estudi de les matèries i avaluació: mitjançant el campus virtual http://campus2.cdl.cat/login  (Moodle) i la plataforma Microsoft Teams.

Atenció diària virtual: per mitjà de grup de WhatsApp.

Calendari acadèmic 2022/2023 

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

 Juny

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

 

 

Mòdul comú

Mòdul de mediació familiar

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul de mediació ciutadana i en organitzacions complexes 

 

 

 

Informació sobre els preus de matrícula

Inici del període d’inscripció: de l’1 de juny de 2022 fins al 15 d’octubre de 2022, a través del web del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (https://www.cdl.cat/master-de-mediacio-0).

Amb l’objectiu d’oferir una formació personalitzada i de qualitat, el curs d’Especialista té un límit màxim de 50 alumnes i un mínim de 15.

Especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes (240 hores)

Mòdul comú + Mediació familiar + Mediació ciutadana i en organitzacions

Col·legiats, col·legis professionals o entitats organitzadores, 1.600 euros

 

No col·legiats, 1.900 euros

 

 Pagament de la matrícula

• Targeta de crèdit mitjançant l’aplicació de matrícula al web del Col·legi de Llicenciats (www.cdl.cat).

• Transferència bancària al compte del Col·legi de Llicenciats amb comunicació prèvia a la secretaria (933 170 428).

• En efectiu a la secretaria del Col·legi de Llicenciats, Rambla Catalunya, 8 pral., de Barcelona.

L’import de la matrícula s’ha d’abonar de manera íntegra en el moment de formalitzar-la.

Per conèixer les dates de presentació o per consultar dubtes, podeu trucar 933 170 428

Els cursos són bonificables a través de la Fundació Tripartida. Per a més informació: formacio@cdl.cat

 

Altres informacions

Pràctiques

Logos Media gestiona el Servei de Mediació Comunitària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès situat a Vilafranca del Penedès. Dins de les possibilitats del servei, serà possible oferir algunes pràctiques presencials voluntàries.

Es treballaran de manera pràctica casos reals de mediació comunitària, amb privacitat documental i respectant la normativa de protecció de dades.

En el mateix sentit, el professorat compartirà didàcticament casos reals en els quals han intervingut com a persones mediadores.

Avaluació

Per obtenir el títol d’Especialista en mediació i gestió col·laborativa de conflictes, cal:

  • Cursar el mòdul comú i les dues especialitats.
  • Desenvolupar les tasques associades a cada taller, un total de 13 exercicis o activitats a superar com avaluació contínua (80% com a mínim).
  • Participar en els tallers virtuals  (80% com a mínim).
  • Assistir als tres seminaris/tallers de manera presencial si és possible o bé per videoconferència.

La nota final que constarà al diploma serà apte/apta.

Certificació

Títol d’Especialista homologat pel Centre de Mediació de Catalunya, atès que reuneix els requisits formatius de la Llei 15/2009 i el seu reglament i, per tant, superar el curs permet accedir al Registre de Professionals de la Mediació del Centre de Mediació de Catalunya (http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediaciodretprivat), sempre que es compleixin la resta de requisits:

 Aquesta formació consta inscrita i és vàlida per a l'accés al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia (https://www.mjusticia.gob.es), sempre que es compleixin la resta de requisits.

 Organitzadors

Logos Media MQ Mediar SL és reconeguda com a entitat externa col·laboradora del Ministeri de Justícia i com a institució de mediació.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

InscripcióMediació

    Títol Professorat Data i hora  
M2300 Curs d’especialització en mediació i gestió col·laborativa de conflictes Anna Vall Del 21 d'octubre de 2022 a l'1 d'abril de 2023. De 17:00 a 20:00 +Info
M2301 Mòdul mediació familiar 27 de gener a l'11 de març de 2023. De 17:00 a 20:00 +Info