Memòria anual

A la Junta General Ordinària del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, celebrada el 6 de març de 2023, es va presentar l’informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2022, així com la liquidació de l’exercici econòmic del 2022 i el pressupost del 2023, que es van aprovar per unanimitat.

Ja podeu consultar la Memòria anual 2022 del Col·legi, el document que recull l’activitat col·legial realitzada durant l’any, que inclou, entre d’altres, la informació i el balanç de l’acció col·legial en els àmbits institucional, de formació, de serveis, de comunicació i econòmica, d’acord amb el que es presenta a la Junta General Ordinària.