« tornar

Manifest del Col·legi contra la reducció del salari dels docents

 

La important minva de la recaptació d’impostos originada per la disminució de l’activitat econòmica, juntament amb l’increment de despesa social que ha comportat el creixement de l’atur, han creat un gran dèficit a l’Administració. Aquest dèficit ha esdevingut gairebé insostenible en el moment en què els mercats han començat a restringir el crèdit necessari per finançar-lo. No es pot, doncs, posar en dubte que en una situació tan difícil l’Administració es vegi obligada a retallar la despesa pública per equilibrar els comptes i evitar la fallida.

Això no obstant, la retallada s’ha de fer de manera no tingui efectes perjudicials i contraproduents. Veus autoritzades han assenyalat que moments difícils com els actuals són els indicats per examinar una per una les despeses públiques i destriar aquelles que són prioritàries d’aquelles que, tot i ser convenients, poden ser prescindibles. És en aquestes darreres on cal aplicar amb rigor les tisores.

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, que aglutina la major part dels professionals de la docència, té entre les seves finalitats vetllar per la dignificació de la professió, i un dels elements primordials  per aconseguir-la és que la feina dels docents es vegi reconeguda a través d’unes retribucions dignes. Sense voler entrar en el terreny de la reivindicació laboral i salarial, que és competència dels sindicats, el Col·legi no es pot desentendre de la retallada de retribucions del professorat que afecta directament la professió i el seu reconeixement.

És per això queMANIFESTEM


1.    Que  hi ha un consens generalitzat en la societat que l’educació és una de les vies prioritàries i imprescindibles per sortir de la crisi.
2.    Que reduir la retribució del personal docent públic afecta directament  la dignificació i el prestigi de la professió i, en conseqüència, la qualitat de l’educació, i estronca una política mantinguda durant anys de progressiva millora de la consideració social dels docents.
3.    Que el fet de voler estendre aquesta reducció al professorat de la concertada, que no gaudeix de les garanties d’estabilitat laboral dels funcionaris i té una càrrega lectiva més feixuga, no solament és injust sinó que presumiblement infringeix la llei en modificar les condicions laborals pactades entre el professional i l’empresa sense que l’Administració tingui competència per fer-ho.

Per tot aixòRECLAMEM


Que l’Administració deixi sense efecte la reducció de salari dels docents i que, si més no,  es mantingui el poder adquisitiu de les seves retribucions.