Pèrits judicials

Els col·legiats podeu ser pèrits judicials

IMPORTANT SOBRE LA INSCRIPCIÓ A LES LLISTES DE PERITS. CONDICIONS DE LES LLISTES

Els pèrits judicials han de ser llicenciats experts en una àrea professional determinada, amb una àmplia experiència en el seu camp de treball; estan, per tant, capacitats per avaluar, emetre informes o dictaminar sobre qüestions relacionades amb els seus coneixements en cas de ser requerits com a experts.

Atès que al  finall de cada any hem de fer arribar al Departament de Justícia una relació dels col·legiats interessats a actuar com a pèrits, si voleu constar en aquesta relació, o voleu actualitzar les vostres dades, cal que ens envieu degudament emplenat aquest formulari abans del 24 de desembre.

Així mateix, haureu de marcar si esteu interessats a actuar en els supòsits i condicions econòmiques que fixen la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC: http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/08/pdfs/A00575-00728.pdf) (peritatge privat) i l'Ordre JUS (Ordre JUS/419/2009: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5474/09260077.pdf) (peritatge de justícia gratuïta o torn d'ofici); podeu estar inscrits en ambdues modalitats.

Us recordem que la inclusió o no en les llistes esmentades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals, i que des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que sigui així, la LEC (Llei d'Enjudiciament Civil) únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d'acceptar l'encàrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. Per això, us demanem que els professionals que us inclogueu en aquesta llista realment tingueu la disponibilitat necessària i els coneixements adequats per tal de, si sou cridats per un òrgan judicial, poder acceptar l'encàrrec.

Per a més informació, podeu consultar el web de l'Administració de Justícia de Catalunya. El Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un seguit d’activitats de formació adreçades als perits judicials per tal de millorar-ne la formació en relació amb la seva tasca professional vinculada amb el Departament (ho podeu consultar en aquest enllaç).

Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres (tel. 933 170 428, o bé per correu electrònic a secretaria@cdl.cat).

Us recordem que el el Consell General de CD té contractada, a través de Caixa d'Enginyers, una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil de la companyia d'assegurances Zurich. Amb aquesta pòlissa podem oferir a tots els nostres col·legiats, tant docents com altres professionals, una cobertura bàsica de 150.000 € per sinistre i assegurat. Més informació