Formulari de Pèrits judicials

 

Dades personals


Dades professionals

Us preguem que marqueu amb una creu l'activitat professional habitual per a la qual, estant en disposició del títol habilitant i essent posseïdor dels coneixements necessaris, voleu constar en la relació de pèrits:
Autorització per actuar com a pèrit judicial


Partit judicial de l'àmbit provincial d'actuació

Consulteu la llista de partits judicials adscrits


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat