Portal de la transparència del CDLCAT

En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, totes dues dictades en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest portal (http://www.cdl.cat/transparencia) té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat col·legial, garantint el dret d’accés a la informació relativa a l’Il·lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDLCAT), és a dir el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura.

Cal tenir en compte que el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, en compliment de les seves obligacions, assumeix tant funcions públiques com funcions d’àmbit privat.

Les anomenades Lleis de Transparència només obliguen a la publicació de dades respecte de les funcions públiques col·legials. Tot i així, aquest Col·legi, fidel a la seva trajectòria caracteritzada per donar la màxima informació sobre la seva activitat més enllà de les obligacions legals, mantindrà aquesta línia i en la informació que aquí es desplega no es limita a l’àmbit públic.

 

Registre d’activitats de tractament de caràcter públic

La recent Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, estableix en el seu article 31.2 i en la disposició final onzena (que modifica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) l’obligació dels Col·legis Professionals (l’article 77.1.g) LO 3/2018 es refereix a: “les corporacions de dret públic quan les finalitats del tractament es relacionin amb l’exercici de potestats de dret públic.”) de publicar (fer accessibles per mitjans electrònics) els registres d’activitats de tractament amb finalitat pública, i hi ha de constar la informació referenciada a l’article 30 RGPD i la seva base legal.
El registre d’activitats del tractament és una eina que permet al responsable del tractament (el Col·legi) i a l’autoritat supervisora (quan així se sol·liciti) tenir una perspectiva general de totes les activitats de tractament de dades personals que es duen a terme a la Corporació. És, per tant, un requisit previ per al compliment de la normativa, i una mesura efectiva de rendició de comptes.
En aquest sentit, el COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES DE CATALUNYA publica el seu inventari d’activitats del tractament.

 

♦ Informació institucional

Informació descriptiva de la institució, funcions, estructura organitzativa i normativa destacada.

♦ Acció col·legial

Memòries d’acció del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, és a dir, el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura.

♦ Informació econòmica

Informació sobre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries i les auditories del CDLCAT.

♦ Dret d’accés a la informació pública

Dret dels ciutadans a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, en els termes previstos legalment.

Registre de les activitats de tractament

Finestreta única

 

♦ Altres informacions d’interès