Portal de la transparència del CDLCAT

En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, totes dues dictades en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest portal (http://www.cdl.cat/transparencia) té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat col·legial, garantint el dret d’accés a la informació relativa a l’Il·lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDLCAT), és a dir el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura.

Cal tenir en compte que el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, en compliment de les seves obligacions, assumeix tant funcions públiques com funcions d’àmbit privat.

Les anomenades Lleis de Transparència només obliguen a la publicació de dades respecte de les funcions públiques col·legials. Tot i així, aquest Col·legi, fidel a la seva trajectòria caracteritzada per donar la màxima informació sobre la seva activitat més enllà de les obligacions legals, mantindrà aquesta línia i en la informació que aquí es desplega no es limita a l’àmbit públic.

♦ Informació institucional

Informació descriptiva de la institució, funcions, estructura organitzativa i normativa destacada.

♦ Acció col·legial

Memòries d’acció del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, és a dir, el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura.

♦ Informació econòmica

Informació sobre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries i les auditories del CDLCAT.

♦ Dret d’accés a la informació pública

Dret dels ciutadans a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, en els termes previstos legalment.

♦ Altres informacions d’interès