Primera edició dels Premis de treball de fi de màster en formació del professorat

Objectiu 

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (d’ara endavant, el Col·legi), és a dir, el col·legi de docents, compromès amb la qualitat de l’educació a Catalunya i amb el reconeixement de la professió docent, convoca la primera edició dels Premis de treball de fi de màster en formació del professorat, en col·laboració amb les universitats catalanes que imparteixen el màster en Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.

L’objectiu de la convocatòria és reconèixer l’esforç que han fet durant un any les noves generacions de docents i premiar els millors treballs de fi de màster, independentment de l'especialitat, i se'n valora sobretot la perspectiva professional i els aspectes innovadors i deontològics.

En col·laboració amb:

 • Universitat de Barcelona 
 • Universitat Autònoma de Barcelona 
 • Universitat Politècnica de Catalunya 
 • Universitat Pompeu Fabra 
 • Universitat Ramon Llull 
 • Universitat de Lleida 
 • Universitat de Girona 
 • Universitat Rovira i Virgili 
 • Universitat Oberta de Catalunya 
 • Universitat de Vic - Universitat Catalunya Central

 

Bases

Bases en PDF

1. Participants

Poden participar en aquesta convocatòria els alumnes matriculats als màsters en Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes de les universitats catalanes que hagin elaborat i defensat el treball de fi de màster durant el curs acadèmic 2020-2021.

Per optar al premi, els participants han d’estar col·legiats al Col·legi o, si no ho estan, han de formalitzar la sol·licitud de col·legiació en el moment de presentar el treball de fi de màster, d’acord amb el model de sol·licitud del web del Col·legi (www.cdl.cat).*

2. Premis

Es premien els tres millors treballs entre totes les especialitats. El jurat pot atorgar els accèssits que consideri oportuns. Així mateix, els premis es poden declarar deserts.

En aquesta convocatòria s’estableixen les categories de premis següents: 

 1. Primer premi, de 1.000 euros.
 2. Segon premi, de 800 euros.
 3. Tercer premi, de 600 euros.

 

3. Tema i idioma

Les propostes són els treballs de fi de màster i se’n valoraran especialment els aspectes innovadors i deontològics, així com la perspectiva professional.

L’idioma en què cal presentar el treball és el que accepta la universitat on s’ha cursat el màster.

4. Procediment de presentació dels treballs

Els treballs s'han de lliurar, sota pseudònim, únicament en format digital (PDF), a l’adreça electrònica premis@cdl.cat, i cal indicar-hi el títol del treball. En cap cas hi poden constar el nom de l’autor o l'autora, ni el nom del director o la directora, ni el nom o logotip de la universitat. Amb la presentació del treball cal lliurar la documentació següent a administracio@cdl.cat:

 • Butlleta d’inscripció i formulari de protecció de dades segons el model publicat al web del Col·legi (butlleta d'inscripció en PDF).
 • Escrit signat pel director o la directora del treball, en què consti el nom i cognoms de l’autor o l'autora, la universitat, l’especialitat i el títol del treball, en què s’expliqui el motiu de la presentació als premis i, expressament, la data d’aprovació del treball.

Els treballs aspirants als premis han estat prèviament seleccionats i proposats pels equips coordinadors de la titulació de màster en Formació del Professorat de les diferents universitats catalanes. Les universitats que ofereixen més de quatre especialitats poden presentar un màxim de deu candidatures de treball de final de màster, mentre que les que n’ofereixen menys de cinc poden presentar fins a un màxim de sis candidatures de treball de fi de màster.

5. Termini de presentació de propostes

La data límit de presentació dels treballs és el 30 de setembre de 2021.

6. Veredicte

El veredicte del jurat i la data de l’acte de lliurament dels premis es faran públics a la pàgina web del Col·legi durant la segona quinzena del mes d’octubre de 2021. Es comunicarà directament a les persones guanyadores i, si escau, per mitjà d’altres canals de comunicació i publicitat acordats entre el Col·legi i les universitats col·laboradores.  

En relació amb la primera edició dels Premis de treball de fi de màster en formació del professorat, us informem que, en la reunió del dia 21 d'octubre, el jurat dels Premis va acordar per unanimitat ajornar el veredicte i la cerimònia de lliurament dels premis al mes de gener del 2022.

Us en mantindrem oportunament informats i us comunicarem la nova data pels canals habituals de la institució.

 7. Jurat

El degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya és el president del jurat.

El jurat és nomenat per la Junta de Govern del Col·legi i és format pel seu president, quatre representants de les universitats, tres representants del Col·legi i un representant del Departament d’Educació i/o una persona de reconegut prestigi en la matèria. La secretària general del Col·legi actua de secretària, amb veu però sense vot, i garanteix que el jurat dels Premis no tingui accés a l’autoria dels treballs presentats.

El jurat queda facultat per interpretar les bases i per resoldre qualsevol incidència o eventualitat no establerta en les bases dels premis.

8. Criteris de valoració 

Els criteris d’avaluació dels treballs, tant en la fase de preselecció per part de les universitats, com per part del jurat, són els següents:

      A. Correcció en el tractament dels temes

 • Claredat en el plantejament de la hipòtesi o dels objectius inicials del treball
 • Concreció en l’exposició de les conclusions
 • Coherència interna del treball entre els objectius inicials i les conclusions
 • Rigor científic i ús del pensament crític
 • Rellevància: utilitat, originalitat i/o innovació docent
 • Integració de la deontologia de la professió docent
 • Adequació dels mitjans i de les tècniques emprades
 • Originalitat, innovació i concreció del plantejament i del tema

 

      B. Presentació del treball

 • Ordre i claredat en l’estructuració del treball
 • Presentació correcta dels continguts
 • Correcció lingüística i formal
 • Referències bibliogràfiques actualitzades i adequades

 

      C. Capacitats desenvolupades pels alumnes en l’elaboració del treball

 • Capacitat de selecció de fonts d’informació pertinents
 • Capacitat d’interpretació i tractament de les dades obtingudes per elaborar el treball
 • Capacitat d’argumentació i justificació dels continguts
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi

 

9. Dipòsit i drets de propietat intel·lectual

Una còpia digital dels treballs guanyadors quedarà dipositada al Col·legi i es publicarà al seu web. En cap cas, però, els autors i les autores en perdran els drets de propietat. Els concursants poden prendre les mesures necessàries amb la finalitat de protegir els drets d’autor i evitar plagis, dels quals, si es produeixen, el Col·legi no es farà responsable.

Les persones guanyadores i les que rebin mencions autoritzen el Col·legi a fer difusió gratuïta del seu treball i en permeten i faciliten la publicació al web del Col·legi. Aquesta autorització es concreta per escrit.

En tots els termes no establerts en aquestes bases s’aplica el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

10. Condicions específiques

La participació en els Premis comporta el coneixement i la plena acceptació del contingut d’aquestes bases, les quals estan publicades íntegrament al web del Col·legi.

Les persones que sol∙licitin participar en els Premis es comprometen a acceptar que la seva imatge i les dades personals, així com una descripció del treball presentat, puguin ser emprats per informar sobre la participació, el resultat i la promoció d’aquests Premis.

Els premiats es comprometen a fer, si escau, una presentació del treball en un acte públic organitzat pel Col·legi.

(*) Les persones que s’han graduat l'any 2021 en el màster en Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, gaudeixen de col·legiació gratuïta durant aquest any i el següent, i disposen de tots els drets i avantatges de ser col·legiat/col·legiada.