Programa de la Junta de Govern


En el mandat que ara s’inicia la Junta de Govern es compromet a:

1. Vetllar pel reconeixement de la professió docent, per la seva consideració social i el seu prestigi. Promoure l’excel·lència professional dels professors com a requisit indispensable per a la millora de l’educació. El nostre Col·legi és el de tots els docents, inclosos els mestres d’educació primària i educació infantil.

2. Projectar el coneixement del Col·legi, les seves funcions i les seves activitats a la societat en general i, més concretament, als futurs col·legiats.

3. Defensar que es reconegui al nostre Col·legi i als altres col·legis professionals de l’àmbit educatiu un rang legal anàleg al que tenen els col·legis d’altres professions que presten a la societat un servei públic d’importància equivalent.

4. Insistir en el reconeixement dels col·legis professionals de l’àmbit educatiu que fa la llei d’Educació de Catalunya (LEC) quan els considera part integrant de la comunitat educativa (article 19). En aquest sentit, reivindicarem el dret de representació del professorat, sens perjudici de les prerrogatives d’altres col·lectius, en la futura llei que estableixi la composició del Consell Escolar de Catalunya.

5. Instar l’administració educativa perquè reconegui i valori la formació dels docents com un mèrit objectiu per a l’exercici de la professió. Per això, potenciarem l’oferta de formació inicial i permanent que des de sempre ha estat una de les activitats més rellevants del Col·legi. També oferirem propostes de formació als col·legiats que es dediquin a l’exercici de la professió en altres àmbits. Promourem, així mateix, activitats de formació adreçades al col·lectiu dels professionals col·legiats sènior.

6. Impulsar i exercir el rol d’acompanyament dels joves titulats des del final de la seva etapa de formació universitària fins a la incorporació a la vida professional. Ens proposem esdevenir motor actiu i enllaç entre l’etapa formativa i la professional.

7. Propiciar la incorporació dels joves universitaris al món laboral. Potenciar, per això, l’acció de la borsa de treball i identificar les noves vies i necessitats professionals.

8. Vetllar perquè el Codi Deontològic de la Professió Docent, elaborat i aprovat pel Col·legi, sigui una eina eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència. Impulsarem, en aquest sentit, el treball i les funcions de la Comissió Deontològica.

9. Potenciar la projecció internacional del Col·legi: relacions amb associacions, institucions i organismes d’arreu del món, foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres i impuls d’intercanvis de professorat i alumnat amb escoles d’altres països.

10. Consolidar el nostre protagonisme institucional i mantenir la voluntat de servei al país. El Col·legi ha d’intervenir i manifestar la seva opinió sobre els grans temes que preocupen la societat i especialment tot allò que fa referència a l’educació.

Febrer, 2015