Registre de les activitats de tractament de caràcter públic

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals (que modifica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern), estableix en l'article 31.2 i en la disposició final onzena l’obligació dels col·legis professionals (l’article 77.1.es refereix a “les corporacions de dret públic quan les finalitats del tractament es relacionin amb l’exercici de potestats de dret públic”) de publicar (fer accessibles per mitjans electrònics) els registres d’activitats de tractament amb finalitat pública, i hi ha de constar la informació referenciada a l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades i la seva base legal.
 
El registre d’activitats del tractament és una eina que permet al responsable del tractament (el Col·legi) i a l’autoritat supervisora (quan així se sol·liciti) tenir una perspectiva general de totes les activitats de tractament de dades personals que es duen a terme a la corporació. És, per tant, un requisit previ per complir la normativa i una mesura efectiva de retiment de comptes.

En aquest sentit, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya publica el Registre de les activitats de tractament del Col·legi.