El registre de mediadors del Col·legi

 

El Col·legi (CDL) ha creat un registre de col·legiats mediadors, que ofereix un llistat públic de professionals habilitats per donar un servei de mediació de qualitat a tots els col·legiats, les seves famílies i, per extensió, a la ciutadania que visquin immersos en un conflicte, controvèrsia o desavinença, ja sigui en l’àmbit familiar, civil o mercantil. Tot seguit hi trobareu els enllaços amb l'accés als col·legiats mediadors inscrits en el registre, el formulari per incloure’s en aquest registre i, finalment, una descripció dels avantatges de la mediació que s’ofereix el CDL. 

 

Inscripció

Per inscriure-us, heu d'omplir el formulari i ens l'heu de retornar firmat a secretaria@cdl.cat, juntament amb els documents justificatius.

Formulari d'inscripció

Justificació

Donar difusió a la mediació i prestar un servei d’informació sobre els col·legiats del CDL formats i habilitats com a mediadors perquè, si hi volen pertànyer de forma voluntària, puguin prestar aquest servei professional a la resta de col·legiats, les seves famílies i la resta de la ciutadania que s’adreci per aquest motiu al CDL.

Objectius

Dotar el CDL de dos registres públics de mediadors com a servei col·legial, amb el màxim rigor i cura dels requeriments que en tot moment marqui la llei.

Àmbits de mediació

Es creen dos registres, que alhora pertanyen a dos àmbits de la mediació:

 • Registre de mediadors en l’àmbit de família
 • Registre de mediadors en l’àmbit civil i mercantil.

 

Requisits d’accés

Per inscriure’s en el registre de mediadors de família i/o de dret privat del CDL, es prenen com a base els requisits bàsics que marca el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC), [1] a més d’altres d’específics del mateix CDL.

Aquests requisits són:

a)    Tenir una titulació universitària oficial.

b)    Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’especialització corresponent, impartida per centres universitaris, pels col·legis professionals o per altres corporacions de dret públic, havent cursat la part general i almenys una de les diferents especialitzacions que donen dret a inscriure’s a un o a ambdós àmbits de la mediació. Aquesta formació ha d’estar homologada –com és el cas del màster de Mediació del CDL– pel CMDPC.

c)     Estar col·legiat en el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i estar al corrent de les quotes col·legials.

d)    Comptar amb una pòlissa d’assegurança especifica per al desenvolupament de la mediació, amb els termes que marca la llei estatal de mediació.[2]

(El CDL disposa d’una pòlissa d’assegurança col·lectiva per a mediadors amb unes condicions econòmiques molt avantatjoses. Demaneu informació a secretaria.)

Si es compleixen els requisits anteriors i es vol donar-se d’alta com a mediador/a, s’ha de fer arribar al CDL la següent documentació degudament emplenada i signada:

 1. Sol·licitud d’inscripció al registre de mediadors del CDL, on s’ha d'especificar l’àmbit o els àmbits de la mediació en què es vol inscriure; i l’acceptació informada que s’autoritza el CDL a inscriure’l en un llistat públic en què constaran les dades de contacte.
 2. Fotocòpia compulsada del títol de formació universitària oficial o el certificat d’haver-lo sol·licitat.
 3. Fotocòpia compulsada del diploma o el certificat del curs de mediació realitzat que, en l’edició cursada, va ser homologat pel CMDPC.
 4. Certificat d’estar al corrent de la pòlissa d’assegurança específica (cal demanar una certificació a l’entitat asseguradora, doncs no és vàlida l’anotació del pagament en el compte bancari).
 5. Acceptació del codi deontològic del mediador inscrit en el registre del CDL.

Un cop validada la documentació i aprovada la sol·licitud per la Junta de Govern del CDL, o la persona responsable designada a aquest efecte, en el termini màxim d’un mes s’inclourà la persona mediadora en el registre del Col·legi.

Inscripció en el registre de mediadors del CMDPC

Si es demana explícitament, en l’apartat indicat del formulari d’accés al registre del CDL, el mateix Col·legi, dins del conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, farà gratuïtament les gestions necessàries per incorporar la persona mediadora en el registre de mediadors corresponents del CMDPC.

Desenvolupament dels processos de mediació

Relació dels mediadors inscrits al CDL

El registre de mediadors del CDL solament és un llistat informatiu i públic de col·legiats que estan habilitats per les lleis vigents en l’àmbit de la mediació i que actuen sota la seva única responsabilitat professional.

El mediador inscrit en el registre del CDL

 1. Ha de dur a terme les sessions informatives i les sessions del procés de mediació en el seu propi despatx professional.
 2. Ha de custodiar tota la documentació relativa als processos de mediació també en el seu propi despatx professional.
 3. Ha d’estar, sota la seva única responsabilitat, assegurat i al corrent de pagament de l’assegurança específica que marca la llei de mediació vigent; com també de la seva relació activa amb el regim de la Seguretat Social, ja sigui per compte aliè o com a autònom.
 4. Ha d’estar al corrent en tot moment del pagament de les quotes col·legials del CDL. No estar-ne al corrent implicarà sortir de les llistes del Registre.
 5. Ha de vetllar per desenvolupar una praxi mediadora positiva i conforme a la llei, tant catalana com estatal, i fer-la segons la metodologia adequada i segons allò que marca el codi deontològic.
 6. Ha de determinar els seus honoraris professionals, que facturarà directament al client, excepte en els casos en què les parts tinguin accés a justícia gratuïta: en aquests casos ho ha de comunicar al CDL, que enviarà la sol·licitud de mediació, juntament amb el nom del mediador/a escollit pel client, al CMDPC, perquè tramiti la mediació des del mateix centre i aboni, en el seu moment, els honoraris de justícia gratuïta directament al mediador/a.

El Col·legi:

 1. No realitzarà pels seus mitjans sessions informatives ni sessions de mediació a les seves instal·lacions ni en qualsevol altre espai.
 2. No custodiarà a les seves instal·lacions expedients, formularis o actes de mediació, ni cap altra documentació relativa al procés de mediació.
 3. No designarà mediadors del registre a partir de la demanda dels col·legiats o de la ciutadania en general, i sols remetrà a les persones interessades que triïn, per si mateixes, un dels llistats públics del Registre.
 4. No determinarà, per imperatiu legal i ni tan sols de forma orientativa, els honoraris de les sessions o del procés de mediació, que ha de determinar el mediador/a.
 5. No facturarà ni cobrarà cap tipus d’intervenció mediadora a les parts o als mediadors.
 6. Es compromet a vetllar perquè els mediadors inscrits en el registre del CDL compleixin la bona praxi de la mediació i, en cas de no fer-ho o rebre queixes dels usuaris, aplicar les sancions adequades que, com a màxim, comportaran l’exclusió del registre, les quals poden ser comunicades al CMDPC.

[1]  CMDPC:  http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/la_mediacio D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007)


[2] Requisits de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per ser donat d’alta al Registre de mediadors del Centre de mediació de Dret Privat de Catalunya.

[3] Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils i Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils. BOE núm. 310, de 27 de desembre