II Premis de treball de fi de màster en formació del professorat

Curs 2021-2022

 

Objectius

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (d’ara endavant, el Col·legi), és a dir, el col·legi de docents, compromès amb la qualitat de l’educació a Catalunya i amb el reconeixement de la professió docent, convoca la segona edició dels Premis de treball de fi de màster en formació del professorat, en col·laboració amb les universitats catalanes que imparteixen el Màster en formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.

Els objectius de la convocatòria són posar en valor l’esforç fet durant un any per les noves generacions de docents i premiar els millors treballs de fi de màster, independentment de l’especialitat, dels quals es valora especialment els aspectes innovadors, professionalitzadors i deontològics.

Bases

Participants

Per poder participar en aquesta convocatòria, els alumnes:

 1. Han d’haver elaborat i defensat el treball de fi de màster de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes de les universitats catalanes durant el curs acadèmic 2021-2022.
 2. Han d’estar col·legiats al Col·legi o, si no ho estan, han de formalitzar la sol·licitud de col·legiació en el moment de presentar el treball de fi de màster, d’acord amb el model de sol·licitud del web del Col·legi (www.cdl.cat). 

Cal assenyalar que els nous titulats del Màster en formació del professorat gaudeixen de col·legiació gratuïta durant l’any de col·legiació i el següent i disposen de tots els drets i avantatges de ser col·legiat o col·legiada.

Premis

Es premien els tres millors treballs entre totes les especialitats. El jurat pot atorgar els accèssits que consideri oportuns. Així mateix, els premis es poden declarar deserts.

En aquesta convocatòria s’estableixen les categories de premis següents:

 • A.  Un primer premi de 1.000 euros.
 • B.  Un segon premi de 800 euros.
 • C.  Un tercer premi de 600 euros.

Es poden concedir tres accèssits com a màxim, que tenen només un reconeixement acadèmic, no remunerat.

Tema i idioma

 Les propostes han de ser treballs de fi de màster, de què es valoraran especialment els aspectes innovadors, professionalitzadors i deontològics.

L’idioma en què s’ha de presentar el treball és l’idioma acceptat per la universitat on s’ha cursat el màster.

Procediment de presentació dels treballs

Els treballs s’han de lliurar, sota pseudònim, en format digital (PDF) a l’adreça electrònica premis@cdl.cat, en què cal indicar el títol del treball, i en cap cas hi poden constar els noms de l’autor o l’autora, del director o de la directora, o el logotip de la universitat. Es recomana adjuntar-hi també la presentació usada per a la defensa pública del treball (PowerPoint o similar).

Amb la presentació del treball s’ha de lliurar a administracio@cdl.cat la documentació següent:

 • Butlleta d’inscripció i formulari de protecció de dades segons el model publicat al web del Col·legi.
 • Escrit signat pel director o la directora del treball, en què s’ha de motivar la presentació als premis, amb indicació expressa de la data d’aprovació del treball. Hi ha de constar també el nom i cognoms de l’autor o l’autora, la universitat, l’especialitat i el títol del treball.

Els treballs aspirants als Premis han d’estar prèviament seleccionats i proposats pels equips coordinadors de la titulació de màster en formació del professorat de les diferents universitats catalanes. Les universitats que ofereixen més de quatre especialitats poden presentar com a màxim deu candidatures de treball de final de màster, mentre que les que n’ofereixen menys de cinc poden presentar com a màxim sis candidatures de treball de final de màster.

Termini de presentació de propostes

La data límit de presentació dels treballs és el 15 d'octubre de 2022.

Veredicte

El veredicte del jurat i la data de l’acte de lliurament dels premis es faran públics al web del Col·legi durant la segona quinzena del mes de gener de 2023, a les persones guanyadores, directament, i si s’escau mitjançant altres canals de comunicació i publicitat acordats entre el Col·legi i les universitats col·laboradores. 

Jurat

El degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya és el president del jurat.

El jurat és nomenat per la Junta de Govern del Col·legi i és format pel seu president, quatre representants de les universitats, tres representants del Col·legi i un representant del Departament d’Educació i/o una persona de reconegut prestigi en la matèria. La secretària general del Col·legi actua de secretària, amb veu però sense vot, i garanteix que el jurat dels Premis no tingui accés a l’autoria dels treballs presentats.

El jurat queda facultat per interpretar les bases així com per resoldre qualsevol incidència o eventualitat no establerta a les bases dels premis.

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació dels treballs, tant en la fase de preselecció per part de les universitats com per part del Jurat, són els següents:

A.    Correcció en el tractament dels temes

 • Claredat en el plantejament de la hipòtesi o dels objectius inicials del treball.
 • Concreció en l’exposició de les conclusions.
 • Coherència interna del treball entre els objectius inicials i les conclusions.
 • Rigor científic i ús del pensament crític.
 • Rellevància: utilitat, originalitat i/o innovació docent.
 • Integració de la deontologia de la professió docent.
 • Adequació dels mitjans i de les tècniques emprades.
 • Originalitat, innovació i concreció del plantejament i del tema.

B.    Presentació del treball

 • Ordre i claredat en l’estructuració del treball.
 • Presentació correcta dels continguts.
 • Correcció lingüística i formal.
 • Referències bibliogràfiques actualitzades i adequades.

C.   Capacitats desenvolupades per l’alumnat en l’elaboració del treball

 • Capacitat de selecció de fonts d’informació pertinents.
 • Capacitat d’interpretació i tractament de les dades obtingudes per elaborar el treball.
 • Capacitat d’argumentació i justificació dels continguts.
 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.

 

Dipòsit i drets de propietat intel·lectual 

Una còpia digital dels treballs guanyadors quedarà dipositada al Col·legi i es publicarà al web corporatiu. En cap cas, però, els autors en perdran els drets de propietat. Els concursants poden prendre les mesures necessàries amb la finalitat de protegir els drets d’autor i evitar plagis. Si es produïssin, el Col·legi no se’n faria responsable.

Les persones guanyadores i les que rebin mencions autoritzen el Col·legi a fer difusió gratuïta del seu treball i en permeten i faciliten la publicació al web del Col·legi. Aquesta autorització s’ha de concretar per escrit.

En tots els termes no establerts en aquestes bases, cal aplicar el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Condicions específiques

La participació en els Premis comporta el coneixement i la plena acceptació del contingut d’aquestes bases, les quals estan publicades íntegrament al web del Col·legi.

Les persones que sol∙licitin participar en els Premis es comprometen a acceptar que la seva imatge, les seves dades personals i una descripció del treball presentat puguin ser utilitzats per informar sobre la participació, el resultat i la promoció d’aquests Premis.

Els premiats es comprometen a fer, si s’escau, una presentació del treball en un acte públic organitzat pel Col·legi.

La participació en aquest Premi no invalida la publicació del treball en altres revistes de recerca educativa.

Amb la col·laboració de:

 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Universitat Ramon Llull (URL)
 • Universitat de Lleida (UdL)
 • Universitat de Girona (UdG)
 • Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Universitat de Vic - Universitat Catalunya Central (UVIC-UCC)
 • Universitat Abad Oliva
 • Universitat Internacional de Catalunya