XXXVI Premi Arnau de Vilanova

Bases

PDF de les bases

1. Premis

En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:

A) Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.

B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en dues entrades per al Gran Teatre del Liceu per a estudiants.

C) Per a alumnes universitaris, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.   Els alumnes participants hauran d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2016-2017. Els treballs poden ser elaborats individualment o en grup.  

2. Tema

Per optar al premi, els treballs hauran de ser inèdits i, segons la categoria, hauran de versar sobre:

A)  Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari.

B)  Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries.

C)  Qualsevol tema de l’àmbit de la filosofia.  

3. Idioma

En català o en qualsevol idioma de l’Estat.  

4. Extensió

L'extensió dels treballs, segons la categoria, serà la següent: 
A) màxim 50 fulls 
B) màxim 35 fulls per autor
C) entre 60 i 80 fulls, acompanyat d'un extracte de dos fulls  

5. Presentació

Els treballs, signats amb pseudònim, s’hauran d’adreçar al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya. S’hi afegirà un sobre tancat, a l’exterior del qual constaran el pseudònim, el títol del treball i la categoria (A, B, o C); a l’interior es repetiran aquestes dades, afegint-hi les senyes personals (nom, adreça, telèfon i e-mail), les del centre d’estudis (nom, telèfon i e-mail) i el vistiplau del professor del centre que ha dirigit el treball. Es presentaran dues còpies del treball, impreses en DIN A4. Podran acompanyar-se d’altres suports (DVD, CD, pendrive).  

6. Dipòsit

Els treballs premiats quedaran en dipòsit a la biblioteca del Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, ensenyants i entitats. Els treballs no premiats s’han de passar a recollir en un termini de dos mesos a partir del dia del lliurament del premi.  

7. Termini  

L’acceptació dels treballs, inclosos els rebuts per correu, es clourà el dilluns 17 d’abril del 2017 a les 20 h.  

8. Veredicte

Es farà públic el dimecres 10 de maig a la web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dimecres 17 de maig a la seu del Col·legi, a les 18.30 hores.  

9. Jurat

El jurat el presidirà la degana del Col·legi i tindrà la composició següent: 
Tres membres del Col·legi, un professor universitari i un representant de les entitats col·laboradores. 
Els premis poden ser declarats deserts. 
El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d'alguns treballs. 
Els participants accepten les bases d'aquest concurs.  

Amb la col·laboració de la Societat Catalana de Filosofia (IEC)

Guanyadors de l'última edició