XXXVII Premi Arnau de Vilanova

Bases

PDF de les bases

1. Premis

En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:

A) Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.

B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en dues entrades per al Gran Teatre del Liceu per a estudiants.

C) Per a alumnes universitaris, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.   Els alumnes participants hauran d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2017-2018. Els treballs poden ser elaborats individualment o en grup.  

2. Tema

Per optar al premi, els treballs hauran de ser inèdits i, segons la categoria, hauran de versar sobre:

A)  Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari.

B)  Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries.

C)  Qualsevol tema de l’àmbit de la filosofia.  

3. Idioma

En català o en qualsevol idioma de l’Estat.  

4. Extensió

L'extensió dels treballs, segons la categoria, serà la següent: 
A) màxim 50 fulls 
B) màxim 35 fulls per autor
C) entre 60 i 80 fulls, acompanyat d'un extracte de dos fulls  

5. Presentació

Els treballs, signats amb pseudònim, s’hauran d’adreçar al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya. S’hi afegirà un sobre tancat, a l’exterior del qual constaran el pseudònim, el títol del treball i la categoria (A, B, o C); a l’interior es repetiran aquestes dades, afegint-hi les senyes personals (nom, adreça, telèfon i e-mail), les del centre d’estudis (nom, telèfon i e-mail) i el vistiplau del professor del centre que ha dirigit el treball. Es presentaran dues còpies del treball, impreses en DIN A4. Podran acompanyar-se d’altres suports (DVD, CD, pendrive).  

6. Dipòsit

Els treballs premiats quedaran en dipòsit a la biblioteca del Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, ensenyants i entitats. Els treballs no premiats s’han de passar a recollir en un termini de dos mesos a partir del dia del lliurament del premi.  

7. Termini  

L’acceptació dels treballs, inclosos els rebuts per correu, es clourà el dilluns 16 d’abril del 2018 a les 20 h.  

8. Veredicte

Es farà públic el dimecres 9 de maig a la web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dimecres 16 de maig a la seu del Col·legi, a les 18.30 hores.  

9. Jurat

El jurat el presidirà la degana del Col·legi i tindrà la composició següent: 
Tres membres del Col·legi, un professor universitari i un representant de les entitats col·laboradores. 
Els premis poden ser declarats deserts. 
El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d'alguns treballs. 
Els participants accepten les bases d'aquest concurs.  

Amb la col·laboració de la Societat Catalana de Filosofia (IEC)
Gran Teatre del Liceu

Guanyadors de l'última edició