La Junta General

La Junta General és l'òrgan suprem del Col·legi i està integrada per tots els seus col·legiats que estiguin en plenitud dels seus drets. Es reuneix un cop l’any i es pot convocar amb caràcter extraordinari, i els seus acords, adoptats vàlidament, obliguen els col·legiats i les societats professionals integrades.

La Junta de Govern

La Junta de Govern, formada per tretze membres, és l'òrgan de direcció. Cada quatre anys es convoquen eleccions ordinàries per tal de renovar-ne la composició. Es reuneix mensualment. Podeu consultar el programa de la Junta de Govern.

Actualment, la composició de la Junta de Govern del Col·legi és la següent: