Política de privacitat

AVÍS LEGAL

Identitat del titular

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, l’informem que la direcció http://es.cdl.cat/ (des d’ara el lloc web) és un domini registrat pel COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA (d’ara endavant el titular, entitat o el Col·legi) amb CIF número Q0868001I amb domicili a Rambla de Catalunya, 8, pral., 08007 de Barcelona, correu electrònic: dpd@cdl.cat, telèfon: + (34) 93 317 04 28, fax: (34) 93 412 49 07.

 Aquesta pàgina té caràcter informatiu i és d’exclusiu ús personal. Té per objecte facilitar el coneixement al públic en general dels serveis oferts. L’accés al lloc web és, en principi, gratuït, sense perjudici que la contractació de productes o serveis a través del lloc web estigui subjecta a una contraprestació econòmica.

Així mateix, informem que disposem d’un delegat de Protecció de Dades (DPD) que vetlla pel compliment de la normativa de protecció de dades en el Col·legi. Les dades de contacte del nostre DPO/DPD són:

 PREVISIÓN SANITARIA, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.L.U.

CALLE GENOVA, 26

28004 de MADRID

Telèfon: 914311244

Mail: protecciondedatos@grupopsn.es

Obligació de fer un ús correcte del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la web i a no utilitzar-la per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament jurídic (a títol merament indicatiu i no exhaustiu); provocar danys en els sistemes físics i lògics del responsable, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, sense oblidar tots aquells que vulnerin o transgredeixin l’honor, la intimitat personal o familiar i la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts o la imatge de tercers; la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts deixant l’usuari, en tot cas, indemne el responsable del portal davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits a l’Avís legal i la resta del marc normatiu del lloc web, el Col·legi no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com d’errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web.

Contingut de la web i enllaços

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta; per això el Col·legi no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, integritat o veracitat d’aquesta informació, com tampoc de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc web, ni dels possibles errors en el seu accés. Al mateix temps el Col·legi es reserva el dret de suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat d’avís previ.

Aquest lloc web pot contenir enllaços (links) a pàgines externes (pàgines web gestionades per tercers), sobre les quals el Col·legi no exerceix cap tipus de control, i per tant no és última responsable dels continguts d’aquestes pàgines (és responsabilitat de l’usuari regir-se pels termes i les condicions d’utilització de les pàgines consultades) ni de l’estat d’aquests llocs, del mal ús ni les activitats contràries a la llei la moral o l’ordre públic que facin els usuaris en aquestes pàgines web, com tampoc que siguin veraces o compleixin una finalitat determinada.

Alhora l’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web s’ha d’efectuar a la pàgina principal del lloc web, i queda prohibida la reproducció total i parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web del Col·legi.

El Col·legi no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web, i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis que s’hi habiliten, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

El Col·legi gestionarà els seus propis continguts, així que qualsevol comentari o pregunta abocada a la web corporativa serà fiscalitzat i no serà publicat si el Col·legi titular ho considera contrari a la moral, a l’honor, la intimitat o l’ordre públic, o que pogués vulnerar la legislació vigent en matèria penal, civil i/o legislació connexa.

El Col·legi declina expressament qualsevol responsabilitat que provingui dels continguts abocats pels usuaris, sense perjudici de la qual cosa adoptarà les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre qualsevol activitat il·lícita per part d’aquests, reservant expressament la possibilitat d’interrompre en qualsevol moment i sense avís previ, temporalment o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari els continguts del qual puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats.

Comunicacions notificacions

Totes les comunicacions i notificacions realitzades es consideraran confidencials a tots els efectes quan es realitzin a través de correu electrònic a l’e-mail que hagi pogut subministrar l’usuari. L’usuari s’obliga a mantenir informada l’entitat dels canvis que es produeixin en les dades personals i a l’adreça de correu electrònic d’aquest que el responsable posseeix per informar-lo dels fets que estimi oportuns. L’usuari reconeix expressament que aquestes dades han estat subministrades per ell mateix i són del tot certes.

Propietat intel·lectual i industrial

El Col·legi és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el contingut d’aquest lloc web. Tots els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi, sense caràcter limitador, textos, gràfics, imatges, l’estructura del lloc web, el seu disseny i el codi de font, així com els logotips i marques que s’hi inclouen, es troben protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Es prohibeix realitzar actes de modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, modificació, distribució, comunicació pública, transformació dels continguts del lloc web, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements sense el consentiment previ per escrit dels seus titulars respectius. La lesió per part de tercers dels drets de propietat intel·lectual o qualsevol altre dret sobre el contingut d’aquest lloc web, titularitat del Col·legi, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
El Col·legi no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Protecció de dades personals

El COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA compleix amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en concret amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.


A tal efecte el Col·legi ha desenvolupat aquest contingut on s’informa l’usuari de la finalitat i els tractaments que realitza l’entitat amb les dades personals que se subministren a través del portal, així com dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació d’ús i portabilitat (si escau) que l’assisteixen.

Finalitat, destinataris i exercici de drets: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web o mitjançant correus enviats a l’adreça de contacte que hi apareix seran tractades de manera confidencial i passaran a formar part d’una base de dades responsabilitat del Col·legi, amb la finalitat de gestionar, administrar, publicar comentaris i prestar-li els serveis o facilitar-li els continguts que ens sol·liciti, així com poder oferir-li nous serveis i continguts i enviar-li informació comercial relacionada amb les novetats i promocions del Col·legi (sempre que així ens autoritzi per fer-ho). Les dades obligatòries de cada formulari són identificades com a tals, provocant la falta de subministrament d’aquesta informació o el subministrament de dades incorrectes que el col·legi no pugui prestar-li els serveis o continguts que sol·liciti. A continuació, exposem els tractaments i les finalitats concretes que realitza l’entitat:

COL·LEGIATS: La finalitat del tractament és la gestió administrativa de les dades necessàries per a fins col·legials descrits a les lleis estatal i autonòmica de col·legis professionals i especialment en els estatuts de la corporació, entre d’altres l’ordenació en l’àmbit de la seva competència, l’exercici de l’activitat professional i seva potestat sancionadora.

FORMACIÓ/ESDEVENIMENTS: La finalitat del tractament és la gestió de formació adreçada a col·legiats i no col·legiats, així com esdeveniments, celebracions i xerrades d’altres tipus, gestionats pel Col·legi per se o en col·laboració amb tercers, així com la gestió de les tasques administratives necessàries per fer aquesta tasca.

PROVEÏDORS: La finalitat del tractament és la gestió de les dades necessàries per a la gestió administrativa amb els proveïdors, així com la gestió de professionals externs que desenvolupin la seva activitat a l’entitat. La base jurídica del tractament de la informació és l’execució d’un contracte subscrit entre l’entitat i els proveïdors per a la prestació de serveis o adquisició de béns.

USUARIS WEB: La finalitat del tractament és la gestió de les comunicacions rebudes a través dels formularis establerts a la pàgina web, gestió dels subscriptors al blog si n’hi hagués i xarxes socials. I la base jurídica del tractament és l’acceptació per part dels usuaris de la política de privacitat i condicions d’ús de la web.

RECURSOS QUEIXES I SANCIONS: La finalitat del tractament és el registre de reclamacions, queixes i/o denúncies presentades davant actuacions dels professionals col·legiats i dels acreditats controls de tramitació i resolució de queixes i denúncies, justícia, procediment administratiu, exercir la potestat sancionadora, i altres finalitats. La base jurídica del tractament és el consentiment atorgat per l’interessat.

SOCIETATS PROFESSIONALS: La finalitat del tractament és el registre i la publicitat de societats professionals en el registre de societats professionals en els termes establerts pels articles 1 1 8 2 i relació amb aquest últim 7 2 de la Llei 2/2007, amb fins de gestió i control sanitari, fins històrics, estadístics o científics i el procediment administratiu corresponent. La base jurídica del tractament de la informació és el compliment d’una obligació legal.

RECURSOS HUMANS: La finalitat del tractament és la gestió de la relació laboral entre els empleats i el Col·legi, gestió de nòmines i activitats formatives, tractament de les dades dels candidats en processos de selecció i accions de prevenció de riscos laborals. La base jurídica del tractament de la informació és el consentiment de l’interessat per als processos de selecció de personal i l’interès legítim de l’entitat per a les qüestions de gestió de nòmines i de gestió del departament de Recursos Humans. La base jurídica és el consentiment atorgat per l’interessat, el compliment d’una obligació legal.

SERVEIS AL CIUTADÀ: La finalitat del tractament és la gestió de les dades personals necessàries per a la gestió de la informació i el compliment de les obligacions recollides a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, així com la prestació d’altres serveis.

Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran el termini necessari per gestionar la seva consulta, suggeriment, queixa o reclamació, així com per a la prestació del servei sol·licitat o el desenvolupament de la relació contractual establerta entre vostè i el Col·legi. Finalitzada aquesta, s’han de conservar durant el termini corresponent per complir les obligacions legals o durant el termini que un jutge o tribunal ho pugui requerir. En el cas de subscripcions a butlletins electrònics, les dades es tractaran mentre vostè no revoqui el consentiment o s’oposi al tractament.

En relació amb l’enviament de currículum, es tractarà durant dos anys, llevat que vostè revoqui el consentiment o s’oposi al tractament.

Legitimació del tractament de les dades personals: La legitimació per al tractament de dades es basa en l’execució d’un contracte subscrit entre vostè i el Col·legi per a la prestació del servei sol·licitat i el consentiment atorgat a través de l’emplenament dels formularis habilitats a la web.

Destinataris: Les dades personals recollides a través dels diferents formularis de contacte o mitjançant el correu electrònic, postal o telèfon, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament l’usuari.

L’usuari consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites. Així mateix l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació d’ús o portabilitat (si escau) d’acord amb el que preveu la normativa esmentada en el paràgraf immediatament anterior, mitjançant comunicació per escrit a l’atenció del COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA, a l’adreça anteriorment esmentada, mitjançant els formularis establerts in situ al Col·legi, o per correu electrònic a l’adreça dpd@cdl.cat, identificant-se com a usuari del lloc web, concretant la seva sol·licitud i aportant fotocòpia del DNI o document equivalent. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades de caràcter personal, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

El Col·legi no ven, lloga ni posa a disposició de terceres persones les dades personals proporcionades pels usuaris, excepte disposició legal que ho permeti, prestació de serveis que ho exigeixi o consentiment del titular de les dades. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar al responsable del portal o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Les dades que l’usuari hagi facilitat no seran comunicades a cap tercer, excepte en els casos previstos per llei o quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament amb fitxers de tercers.

Seguretat

El Col·legi, com a titular del portal, ha adoptat les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’emplenament dels formularis inclosos al portal implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal a la base de dades del responsable del portal. En el cas que s’hagin d’incloure dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de la que omple el present formulari, la persona garanteix al col·legi que disposa de les autoritzacions pertinents per fer-ho. En el supòsit que en l’execució dels serveis o provisió de continguts siguin facilitades al col·legi dades de caràcter personal de tercers diferents a qui omple el pertinent formulari, l’usuari, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d’informar-los dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors, a la vegada que garanteix que està facultat legítimament per facilitar aquestes dades, responsabilitzant-se de l’incompliment d’aquestes obligacions.

 Cookies i arxius de seguiment

L’usuari accepta l’ús de cookies i arxius de seguiment, els quals registren dades sobre la seva navegació i que tenen com a finalitat reunir informació sobre les operacions realitzades en el lloc web, emmagatzemant aquestes dades a efectes estadístics. La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

 El Col·legi no es responsabilitza que la desactivació de la generació de cookies per part de l’usuari impedeixi el bon funcionament del lloc web.

 Si en vol més informació consulti la nostra Política de cookies.

 Responsabilitats i compromisos de l’usuari

L’usuari garanteix que és major d’edat i que la informació facilitada és exacta i veraç, i es compromet a informar el Col·legi de qualsevol modificació de la informació que li hagi estat sol·licitada, mitjançant correu a l’adreça que s’esmenta a la web, identificant-se com a usuari del lloc web i concretant aquelles dades que hagin estat modificades.
El Col·legi es reserva la facultat de modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Modificació dels termes i les condicions d’ús

Les presents condicions generals i les particulars que eventualment puguin establir-se, i amb la redacció que presentin en cada moment, tenen una durada indefinida, i romandran en vigor mentre el portal continuï actiu. El Col·legi es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a aquestes, així com el seu contingut.

 Llei aplicable i jurisdicció

El present avís legal i les condicions d’ús es regeixen i interpreten en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei espanyola, acordant les parts de sotmetre’s, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, llevat dels casos en què la llei disposi el contrari, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués originar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment del present Avís legal, així com sobre les reclamacions que puguin derivar de qualsevol ús d’aquest lloc web.