XLI Premi de Filosofia Arnau de Vilanova


Acta de la reunió del jurat per a la concessió del XL Premi Arnau de Vilanova 

Acte de lliurament dels guardons

Dimecres, 28 de setembre de 2022, a les 18.30 h

Cal confirmar l'assistència a: secretaria@cdl.cat.


Bases del Premi

1. Premis 

En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:

A)   Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.

 B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en dues entrades per al Gran Teatre del Liceu per a estudiants. El centre dels alumnes premiats rebrà també una subscripció gratuïta, per un any, a la revista Valors.

 C) Per a estudiants de grau, màster universitari i doctorat, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.

Els alumnes participants han d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2021-2022. Els treballs es poden elaborar individualment o en grup.

2. Tema

Per optar al premi, els treballs han de ser inèdits i, segons la categoria, han de versar sobre:

A) Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari.

B) Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries.

C) Qualsevol tema de l’àmbit de la filosofia.

3. Idioma

 En català o en qualsevol idioma de l’Estat.

4. Extensió

L’extensió dels treballs, segons la categoria, ha de ser la següent:

A) Professors d’ensenyament secundari, màxim 50 pàgines.

B) Alumnes de batxillerat, màxim 35 pàgines per autor.

C) Estudiants de grau, màster universitari i doctorat, entre 60 i 80 pàgines, acompanyat d’un extracte de dues pàgines.       

5. Presentació

Els treballs s’han de lliurar, sota pseudònim, en format digital (PDF) a l’adreça electrònica premisfilosofia@cdl.cat i en cap cas hi poden constar el nom de l’autor o autora, el nom del director o directora el centre, ni el nom o logotip de la universitat. Amb la presentació del treball cal emplenar: 

  • La butlleta d’inscripció i el formulari de protecció de dades 
  • En la butlleta han de constar les dades següents: nom i cognoms de l’autor o autora, el pseudònim, el tutor o tutora del treball, el nom del centre i el títol del treball, amb indicació expressa de la data d’aprovació del treball. Cal motivar també la presentació als premis.

També s’accepten treballs en format paper. En aquest cas, els treballs han d’anar signats amb pseudònim i s’han d’adreçar al Col·legi de Doctors i Llicenciats (Rambla de Catalunya, 8, 08007 Barcelona). Juntament amb el treball (dues còpies impreses en DIN A4), cal lliurar un sobre tancat, a l’exterior del qual han de constar el pseudònim, el títol del treball i la categoria (A, B o C); a l’interior s’han de repetir aquestes dades, les dades personals (nom, adreça postal, telèfon i a/e), les del centre d’estudis (nom, telèfon i a/e) i el vistiplau del professor o professora del centre que ha dirigit el treball.

6. Dipòsit

Els treballs premiats quedaran en dipòsit al Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, docents i entitats. Els treballs no premiats presentats en paper s’han de passar a recollir en un termini de dos mesos a partir del dia del lliurament del premi.

7. Terminis

L’acceptació dels treballs, incloent-hi els rebuts per correu, es clourà el dimarts 14 de juny de 2022, a les 20 h.

8. Veredicte

Es farà públic el 15 de setembre al web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dimecres 28 de setembre de 2022 a la seu del Col·legi, a les 18.30 h.

9. Jurat

El jurat és presidit pel degà del Col·legi i té la composició següent:

Tres membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats, un professor o professora universitari i un representant de les entitats col·laboradores.

Els premis poden ser declarats deserts.

El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs.

Els participants accepten les bases d’aquest concurs.

Amb la col·laboració de:

Revista Valors

Gran Teatre del Liceu

 

Acta de la reunió del jurat per a la concessió del XL Premi Arnau de Vilanova 

Acte de lliurament del XL Premi Arnau de Vilanova 

Treballs premiats

Bases del XL Premi Arnau de Vilanova