Premis de treball de fi de màster

L'objectiu dels Premis, convocats pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb la col·laboració de les universitats catalanes, és reconèixer l'esforç que han fet durant un any les noves generacions de docents i premiar els millors treballs de fi de màster, independentment de l'especialitat, dels quals es valora sobretot la perspectiva professional i deontològica i els aspectes pedagògics innovadors.

 

Bases dels Premis de treball de fi de màster en formació del professorat

II Premis de treball de fi de màster en formació del professorat (curs 2021-2022)

1. Participants

Poden participar en aquesta convocatòria els alumnes matriculats als màsters en Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes de les universitats catalanes que hagin elaborat i defensat el treball de fi de màster durant el curs acadèmic 2021-2022.

Per optar al premi, els participants han d’estar col·legiats al Col·legi o, si no ho estan, han de formalitzar la sol·licitud de col·legiació en el moment de presentar el treball de fi de màster, d’acord amb el model de sol·licitud del web del Col·legi. Les persones que s’han graduat l'any 2022 en el màster en Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, gaudeixen de col·legiació gratuïta durant aquest any i el següent, i disposen de tots els drets i avantatges de ser col·legiat/col·legiada.

2. Premis

Es premien els tres millors treballs entre totes les especialitats. El jurat pot atorgar els accèssits que consideri oportuns. Així mateix, els premis es poden declarar deserts.

En aquesta convocatòria s’estableixen les categories de premis següents: 

Primer premi, de 1.000 euros.
Segon premi, de 800 euros.
Tercer premi, de 600 euros.
Es poden concedir tres accèssits com a màxim, que tenen només un reconeixement acadèmic, no remunerat.

3. Tema i idioma

Les propostes són els treballs de fi de màster i se’n valoraran especialment els aspectes innovadors i deontològics, així com la perspectiva professional.

L’idioma en què cal presentar el treball és el que accepta la universitat on s’ha cursat el màster.

4. Procediment de presentació dels treballs

Els treballs s’han de lliurar, sota pseudònim, en format digital (PDF) a l’adreça electrònica premis@cdl.cat, en què cal indicar el títol del treball, i en cap cas hi poden constar els noms de l’autor o l’autora, del director o de la directora, o el logotip de la universitat. Es recomana adjuntar-hi també la presentació usada per a la defensa pública del treball (PowerPoint o similar). Amb la presentació del treball s’ha de lliurar a administracio@cdl.cat la documentació següent:

Butlleta d’inscripció i formulari de protecció de dades segons el model publicat al web del Col·legi (butlleta d'inscripció en PDF).
Escrit signat pel director o la directora del treball, en què consti el nom i cognoms de l’autor o l'autora, la universitat, l’especialitat i el títol del treball, en què s’expliqui el motiu de la presentació als premis i, expressament, la data d’aprovació del treball.
Els treballs aspirants als premis han estat prèviament seleccionats i proposats pels equips coordinadors de la titulació de màster en Formació del Professorat de les diferents universitats catalanes. Les universitats que ofereixen més de quatre especialitats poden presentar un màxim de deu candidatures de treball de final de màster, mentre que les que n’ofereixen menys de cinc poden presentar fins a un màxim de sis candidatures de treball de fi de màster.

5. Termini de presentació de propostes

La data límit de presentació dels treballs és el 15 d'octubre de 2022.

6. Veredicte

El veredicte del jurat i la data de l’acte de lliurament dels premis es faran públics a la pàgina web del Col·legi durant la segona quinzena del mes de gener de 2023. Es comunicarà directament a les persones guanyadores i, si escau, per mitjà d’altres canals de comunicació i publicitat acordats entre el Col·legi i les universitats col·laboradores.  

 7. Jurat

El degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya és el president del jurat.

El jurat és nomenat per la Junta de Govern del Col·legi i és format pel seu president, quatre representants de les universitats, tres representants del Col·legi i un representant del Departament d’Educació i/o una persona de reconegut prestigi en la matèria. La secretària general del Col·legi actua de secretària, amb veu però sense vot, i garanteix que el jurat dels Premis no tingui accés a l’autoria dels treballs presentats.

El jurat queda facultat per interpretar les bases i per resoldre qualsevol incidència o eventualitat no establerta en les bases dels premis.

8. Criteris de valoració 

Els criteris d’avaluació dels treballs, tant en la fase de preselecció per part de les universitats, com per part del jurat, són els següents:

      A. Correcció en el tractament dels temes

Claredat en el plantejament de la hipòtesi o dels objectius inicials del treball
Concreció en l’exposició de les conclusions
Coherència interna del treball entre els objectius inicials i les conclusions
Rigor científic i ús del pensament crític
Rellevància: utilitat, originalitat i/o innovació docent
Integració de la deontologia de la professió docent
Adequació dels mitjans i de les tècniques emprades
Originalitat, innovació i concreció del plantejament i del tema
 

      B. Presentació del treball

Ordre i claredat en l’estructuració del treball
Presentació correcta dels continguts
Correcció lingüística i formal
Referències bibliogràfiques actualitzades i adequades
 

      C. Capacitats desenvolupades pels alumnes en l’elaboració del treball

Capacitat de selecció de fonts d’informació pertinents
Capacitat d’interpretació i tractament de les dades obtingudes per elaborar el treball
Capacitat d’argumentació i justificació dels continguts
Capacitat d’anàlisi i de síntesi


9. Dipòsit i drets de propietat intel·lectual

Una còpia digital dels treballs guanyadors quedarà dipositada al Col·legi i es publicarà al seu web. En cap cas, però, els autors i les autores en perdran els drets de propietat. Els concursants poden prendre les mesures necessàries amb la finalitat de protegir els drets d’autor i evitar plagis, dels quals, si es produeixen, el Col·legi no es farà responsable.

Les persones guanyadores i les que rebin mencions autoritzen el Col·legi a fer difusió gratuïta del seu treball i en permeten i faciliten la publicació al web del Col·legi. Aquesta autorització es concreta per escrit.

En tots els termes no establerts en aquestes bases s’aplica el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

10. Condicions específiques

La participació en els Premis comporta el coneixement i la plena acceptació del contingut d’aquestes bases, les quals estan publicades íntegrament al web del Col·legi.

Les persones que sol∙licitin participar en els Premis es comprometen a acceptar que la seva imatge i les dades personals, així com una descripció del treball presentat, puguin ser emprats per informar sobre la participació, el resultat i la promoció d’aquests Premis.

Els premiats es comprometen a fer, si escau, una presentació del treball en un acte públic organitzat pel Col·legi.

La participació en aquest Premi no invalida la publicació del treball en altres revistes de recerca educativa

El jurat dels Premis ha escollit els guanyadors de la primera edició d'aquests guardons entre els gairebé cinquanta treballs presentats de totes les universitats catalanes que imparteixen el màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes:

• Universitat de Barcelona
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat Politècnica de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra
• Universitat Ramon Llull
• Universitat de Lleida
• Universitat de Girona
• Universitat Rovira i Virgili
• Universitat Oberta de Catalunya
• Universitat de Vic - Universitat Catalunya Central

A causa de la gran qualitat i rigor dels treballs rebut, no ha estat fàcil, per al jurat, arribar al veredicte final.

 

Acta de la reunió del jurat per a la concessió dels Premis de treball de fi de màster en formació del professorat (primera edició)

Reunit a Barcelona el dia 14 de gener de 2022, el jurat, presidit pel degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL), el col·legi de docents, Àlex Rocas, i format per Susana Aránega (Universitat de Barcelona), Mar Carrió (Universitat Pompeu Fabra), Antoni Domènech (CDL), M. Dolors Martí (CDL), Judith Miró (CDL), Jesús Moral (Departament d’Educació), Maica Sanz (Universitat Politècnica de Catalunya) i Alexandra Vraciu (Universitat de Lleida), actuant com a secretària del jurat Carme Panchón, acorda premiar els treballs següents:

A)  PRIMER PREMI

Utilització del banc de recursos de les proves Castor en la incorporació de material i canvi metodològic per potenciar el Pensament Computacional a l'ESO, de Paula Pacho Ruiz, estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya.

B)  SEGON PREMI

Literatura 2.0 en el batxillerat. Adaptació didàctica de Terra baixa (1896), d’Àngel Guimerà, al llenguatge videolúdic, de Clàudia Raventós Albà, estudiant de la Universitat de Barcelona (UB).

  C)  TERCER PREMI 

 Anàlisi de textos argumentatius sobre el cicle de l'aigua: ús del coneixement científic en el posicionament d’una controvèrsia socio-científica, de Cristina Pardo Camacho, estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

MENCIONS

 “Com és una ciutat sostenible?: ho investiguem i en construïm una!” Una proposta didàctica per promocionar el desenvolupament sostenible en l’ensenyament de la geografia, de Jana Clarà i Badosa, estudiant de la Universitat de Girona.

Estratègies per fomentar la participació de l'alumnat amb una perspectiva de gènere a les classes de ciències, de Vicente Roca Agujetas i Gemma Gou Alsina, estudiants de la Universitat Pompeu Fabra - Universitat Oberta de Catalunya (UPF-UOC).

Barcelona, 14 de gener de 2022