« tornar

21808 - Transmissió i originalitat en la literatura catalana medieval: de Cerverí de Girona a Roís de Corella (XII-XV) - Temes 36 al 43-

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Ferran Gadea Gambús
Data Divendres alterns del 13 d'octubre del 2017 al 26 de gener del 2018. De 17:00 a 21:00
Dies Divendres
Adreça CDL
Total hores 32
Preu
Col·legiat300,00€
No col·legiat450,00€

El curs és la continuació dels realitzats en els darrers anys com a "seminari especialitzat" a càrrec del mateix professor.

OBJECTIUS

--Descriure amb profunditat els paràmetres de cadascun dels capítols i inscriure en ells l’obra i la personalitat dels autors representatius.

--Detectar la penetració dels corrents europeus—lírica occitana,  novel·la de cavalleries, humanisme... per relacionar-la amb l’activitat creativa de Cerverí de Girona, Ramon Llull, Ausiàs March, Joanot Martorell, l’anònim del Curial i Joan Roís de Corella, assajant de registrar el grau d’originalitat.

--Resseguir la transmissió d’alguns temes, amor feudal, presó d’amor, la guerra, el pas del temps...El seguiment d’aquests itineraris permetrà dibuixar l’evolució d’aquests eixos temàtics i alhora el canvis de societat, des del feudalisme a l’albada dels temps moderns.

--Estudiar la formació de públics destinataris en funció del gènere i de l’època, contextualitzar la figura de l’escriptor segons estament i conjuntura històrica registrar l’evolució dels canals de difusió: oralitat, còpia dE manuscrits, la impremta.

CONTINGUTS

  1. Introducció a la literatura medieval. El romanç, l’expressió en vulgar. La cançó de gesta, els trobadors, el roman.
  2. Ramon Llull.
  3. Les cròniques.
  4. Prosa moral per a un a societat en crisi: F. Eiximenis, V.Ferrer A.Turmeda.
  5. L’Humanisme. Bernat Metge.
  6. Evolució de la lírica: segles XIV-XV. Certàmens, Jordi de Sant Jordi. Ausiàs March.
  7. La narrativa en vers i en prosa: Jaume Roig. Joan Roís de Corella.
  8. Tirant lo Blanc. Curial e Güelfa.

AVALUACIÓ DE L’APROFITAMENT

--Exposició de temes, debat i anàlisi d’aspectes polèmics.
--Comentari i interpretació de textos, anàlisi del discurs literari.
--Establiment d’itineraris formals i temàtics. Creació, transmissió,intertextualitat i originalitat.
--Coneixement de la bibliografia actualitzada.