« tornar

22003 - Comentaris lingüístics i literaris (places exhaurides)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Ferran Gadea Gambús
Data De l'11 d'octubre al 7 de febrer. De 17:00 a 21:00
Dies Divendres
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 32
Preu
Col·legiat320,00€
No col·legiat470,00€

DESCRIPCIÓ

Pràctica continuada de comentaris de llengua i de literatura.

OBJECTIUS

-Accedir a les metodologies del comentari de text
-Proposar procediments de treball diferenciats
-Analitzar una sèrie representativa de textos significatius
-Conèixer la bibliografia adient

CONTINGUTS

a) Comentari lingüístic
 Assegurar l’anàlisi dels nivells tradicionals, foneticofonològic, gramatical i lexicosemàntic. Conduir el comentari a l’àrea de la lingüística del discurs mitjançant la fixació dels paràmetres definitoris de la tipologia textual, variació, modalització, polifonia enunciativa i altres aspectes de l’adequació. Determinar la progressió temàtica, l’estructura del text i el funcionament dels mecanismes de cohesió: referència (anàfora, el·lipsi, catàfora...), connectors (criteris de classificació, funció) i cohesió lèxica (cadenes nominatives).

b) Comentari literari
 L’objectiu n’és atendre una gamma àmplia de poemes que pertanyin a corrents diferenciats amb els propòsit de detectar estètiques diferents i determinar els trets específics de la funció poètica. S’incidirà en els aspectes de mètrica i versificació, gèneres, tòpics, figures retòriques...

CALENDARI DE SESSIONS

2019

11, 25 d’octubre
8, 22 de novembre
13 de desembre

 2020

10, 24 de gener
7 de febrer