« tornar

C203008 - Activitats d’aprenentatge, gamificació, treball cooperatiu, imatges 3D. Vols noves idees?

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mònica Castanyer Mora
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

 

Descripció

El treball cooperatiu és una metodologia que aporta una millora significativa de l’aprenentatge en termes de motivació, actitud, comprensió i reflexió. En aquest curs veurem experiències i projectes didàctics ja fets a l’aula de llengua a secundària que integren diferents entorns virtuals a diferents nivells segons la tasca.

Es presentaran propostes d’activitats d’aprenentatge, el seu desenvolupament i avaluació a partir d’una metodologia basada en el treball cooperatiu i fent ús de les eines i els entorns digitals més idonis per aconseguir els objectius establerts.

Es treballarà amb eines Google (presentacions, documents, vídeos i imatges) i recursos de Moodle (wikis, glossaris, fòrums, rúbriques…) per optimitzar el nostre treball a l’aula.

Objectius

  • Conèixer recursos digitals que permetin una metodologia de treball cooperativa. Poder dissenyar una activitat d’aprenentatge on la competència digital sigui la metodologia de treball central emprada.
  • Seqüenciar i temporitzar l’activitat tot preparant-ne l’avaluació utilitzant rúbriques o guies d’avaluació entenent que només a través del feedback l’alumnat pot millorar la seva producció.
  • Reflexionar sobre el model del professor com a transmissor d’informació versus el professor acompanyant en el procés d’aprenentatge.

Metodologia

Es presentaran projectes ja treballats a l’aula. S’explicarà l’eina digital, la temporització i l’avaluació emprada. Es practicarà l’eina com a professor i com a alumne per entendre’n la potencialitat realitzant minitasques proposades.

Finalment es realitzarà un projecte individual que serveixi per poder portar-lo a la pràctica el curs següent integrant les eines i els recursos mostrats.

Horari de les sessions virtuals en temps real

Les connexions en temps real seran els dies: 1, 2 3, 6, 7, 8, 9 i 10 de juliol, de 15 a 16.30 h


Avaluació

L’alumnat haurà de realitzar unes minipràctiques de cada recurs digital que mostrem amb rol d’alumne i finalment haurà de portar a terme (amb rol de professor) el disseny d’un projecte per a la seva assignatura utilitzant els recursos apresos i amb la seva avaluació corresponent.