« tornar

23012 - Actualització de continguts curriculars. Llengua catalana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Gerard Segura Magallón
Professorat Gerard Segura Magallón
Data Del 5 d'octubre al 14 de desembre de 2021. De 17:00 a 19:00
Dies Dimarts
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Descripció del curs i Objectius

El curs constarà de 10 sessions de 2 hores sincròniques en les quals desenvoluparem un total de 18 temes del temari mitjançant materials que el formador compartirà (esquemes, presentacions, etc). Hi haurà dues conferències/xerrades sobre 2 temes més del temari i una tasca principal que consistirà a redactar un tema, preferiblement no treballat al curs. Aquesta tasca (simulacre de prova) es realitzarà en parella i caldrà seguir la rúbrica que presentarem el primer dia.

Metodologia a seguiri temporització i Continguts

Les sessions del curs seran sincròniques i d’una durada de 2 hores. En aquestes sessions el formador explicarà el contingut dels temes seleccionats. També hi haurà sessions asíncron; les dues de treball en grup. A la taula següent detallem el programa del curs. Estudiarem, doncs, 20 temes detallats i compartirem els temes treballats pels membres del grup. Així doncs, l’aspirant tindrà una preparació sòlida per afrontar la prova.

Continguts

Sessió 1, (5 d'octubre)

Presentació del curs del temari d’oposicions. Què farem i com ho farem? Per què ho fem així? Com preparar aquesta part de la prova. Classificació del temari i estratègia de selecció de temes. Què ens demana el tribunal? Rúbrica del desenvolupament del tema.

29. El sistema vocàlic. Variants geogràfiques. Fenòmens de contacte. Diftong. Ortografia. Apostrofació. Accentuació gràfica i dièresi.

Sessió 2, (19 d'octubre)

7. Extensió de la llengua catalana. Projecció de la cultura catalana al món. Caracterització dels dialectes del català oriental i del català occidental.

37. Les cròniques medievals

Sessió 3, (26 d'octubre)

10. El discurs. Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió. La puntuació

11. El discurs. La tipologia de textos (narratius, descriptius, explicatius, argumentatius, conversacionals, etc.)

Sessió 4, (2 de novembre)

17. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Funcions, combinacions i variants geogràfiques

64. La literatura de postguerra. L'exili. Pere Calders

Sessió 5, (9 de novembre): conferència a càrrec d'un expert

57. Les avantguardes. Joan Salvat-Papasseit. J.V. Foix.

Sessió 6, (treball asincrònic)

Treball en grup (parelles). Desenvolupament d’un tema seguint la rúbrica compartida amb l’objectiu de crear materials compartits

Sessió 7, (treball asincrònic)

Correcció dels materials elaborats pels companys seguint la rúbrica d'avaluació

Sessió 8 i 9, (16 de novembre)

Comentari dels temes treballats i compartició dels materials (sessió sincrònica)

21. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació (treball asíncron)

4. Principals etapes de la història de la llengua catalana, fins al segle XIX, (treball asíncron)

Sessió 10, (23 de novembre)

13. El significat de les paraules. Polisèmia, sinonímia i antonímia

23. L'oració de relatiu. Classes i funcions

Sessió 11, (30 de novembre)

52. El teatre modernista. Santiago Rusiñol

14. L'oració. Classes. Estructura. Elements i funcions. Modalitats.

Sessió 12, (dijous dia 9 de desembre): conferència a càrrec d'un expert

46. La poesia del segle XIX. Jacint Verdaguer

Sessió 13,  (14 de desembre)

60. La novel·la psicològica. Mercè de Rodoreda. Llorenç Villalonga

19. El verb. Aspectes. Morfologia. Perífrasi. Principals variants geogràfiques

Sessió 14, (21 de desembre)

14. L'oració. Classes. Estructura. Elements i funcions. Modalitats.

50. La poesia modernista. Decadentisme. Simbolisme. Prerafaelitisme. Joan Maragall

Sessió 15, (28 de desembre)

5. La llengua i la lingüística catalana de finals del segle XIX i principis del XX. Antoni M. Alcover, Pompeu Fabra i les seves obres respectives

Comentari final

Avaluació 

L’avaluació consistirà en una assistència mínima del 80% a les sessions sincròniques i el lliurament i avaluació de la tasca del curs: la redacció d’un dels temes. La tasca ha de seguir la rúbrica que compartirem al principi del curs i serà avaluada pels companys. Un cop corregida pels companys caldrà esmenar-ne els errors i lliurar-la de forma definitiva per tal de confegir un material d’estudi compartit i definitiu.