« tornar

181230 - Curs de nivell superior de català C2 (en línia)

Tipus Aula de Català
Àrea temàtica Nivell superior de català C2
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Dolors Villas Miranda
Data del 17 d'octubre del 2017 al 15 de maig del 2018. De 0:00 a 0:00
Dies Tots
Adreça on line
Total hores 100
Preu
Col·legiat330,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores390,00€
No col·legiat390,00€

DESCRIPCIÓ

L’objectiu del curs és l’adquisició de coneixements i habilitats per expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, a més d’entendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral. Nivell superior C2 de català.

Curs reconeguts dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament.

CONTINGUTS

– Habilitats lingüístiques

 • Comprensió lectora i expressió escrita
 •  Comprensió lectora i expressió oral

– Gramàtica i lèxic

– Fonètica i ortografia 

 • Sons i grafies
 • Vocalisme
 • Consonantisme

– Morfologia i sintaxi 

 • L’oració 
 • El sintagma nominal 
 • El sintagma verbal

– Lèxic

– Marc sociolingüístic 

 • Llengua estàndard i normativa
 • Varietats geogràfiques, històriques i socials
 • Els registres de la llengua