« tornar

191214 - ANGLÈS B2 PART I -UPPER-INTERMEDIATE

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2018
Modalitat Presencial
Nivell B2 (Intermedi superior)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data 1 d'octubre a 4 de febrer de 2019. De 18:00 a 20:30
Dies Dilluns
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per perfeccionar l’anglès oral i escrit amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets. Nivell B2 segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües).

Per accedir al curs cal haver superat el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una PROVA DE NIVELL.

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi alt.

 • Saber intervenir en debats o diàlegs sobre temes d’interès general.
 • Mantenir converses en les quals han de narrar i descriure de manera clara i ordenada.
 • Ampliar i aprofundir en les funcions comunicatives de la llengua estudiades en cursos precedents.
 • Produir textos clars i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d’estils com ara cartes formals i informals (carta de sol·licitud de feina, correu electrònic) i fer redaccions descriptives i discursives.
 • Entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d’especialització.
 • Poder expressar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de tots els interlocutors.

CONTINGUTS

Gramàtica

 • auxiliary verbs
 • past participles
 • reflexive pronouns
 • the present
 • used to do/used to doing
 • narrative tenses
 • adverbs
 • present perfect or past simple
 • present perfect simple or continuous
 • uses of the -ing form
 • future forms & future time clauses
 • the passive voice
 • have something done


Temes

 • relationships
 • phrasal verbs
 • health & medicine
 • ever
 • survival & danger
 • the weather
 • appearance
 • describing people
 • food
 • business
 • entertainment
 • technology and computers
 • noun-building
 • suffixes


Llibre de text
 

The Big picture B2 upper-Intermediate
(Richmond) (unitats 1-6)